Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  4

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bir Değer Olarak Demokrasi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Yazarlar: Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ayşe Ülkü KAN, Ümmühan ÖNER

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının demokrasi kavramına ilişkin görüşlerini metaforlar yoluyla belirlemektir. Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılmada gönüllülük dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamına 20'si kız 21'i erkek olmak üzere 41 öğretmen adayı alınmıştır. Araştırmada veriler "Demokrasi ???ya benzer; çünkü?????.." biçiminde eksik bırakılmış bir cümlenin bulunduğu formlarla toplanmıştır. Elde edilen veriler araştırma ekibiyle birlikte çözümlenmiştir. Buna göre araştırma sonucunda demokrasi kavramına ilişkin beş ayrı kavramsal kategori elde edilmiştir. Bunlar, eşitlik/özgürlük, çeşitliliği barındırma, kargaşa ve zayıflık, gereklilik ile ulaşılamama biçiminde isimlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Dersi, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Demokrasi, Metafor
Cilt 10, No 24, 79 - 100, Aralık 2012
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.