Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  3

Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerinin Gözüyle Değer Eğitimi: Trabzon Örneği

Yazarlar: İsmail Hakkı Demircioğlu, Ebru DEMİRCİOĞLU, İnanç GENÇ

Bu çalışmanın amacı, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Pedagoji Programı?na devam eden öğretmen adaylarının değer eğitimiyle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Öğretmen adayları, Türkiye?deki farklı üniversitelerin tarih bölümlerinden mezun olan öğrencilerdir.  Araştırmaya 19 kadın ve 18 erkek olmak üzere toplam 37 öğrenci katılmıştır. Araştırma nitel bir anlayışla gerçekleştirilmiş olup, çalışmada veri toplama aracı olarak açık-uçlu anket kullanılmıştır. Anket, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı Bahar Yarıyılında uygulanmıştır. Elde edilen veriler önce okunmuş daha sonra kodlanmıştır. Kodlamanın ardından kategoriler oluşturulmuştur. Elde edilen veriler ışığında, öğretmen adaylarının çoğunluğunun tarih derslerinin değer eğitimini desteklemesi gerektiğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Buna karşın, aday öğretmenlerin çoğunluğunun değer kavramı ve değer eğitimi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Değer eğitimi, Tarih eğitimi, Öğretmen adayı
Cilt 14, No 32, 59 - 78, Aralık 2016
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.