Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  1

İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Okul Aidiyet ve Dinî Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: İbrahim AŞLAMACI, Emrah EKER

Bu araştırmada İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin dinî tutum ve okul aidiyet düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama, karşılaştırmalı ilişkisel tarama ve korelasyon türü ilişkisel tarama modellerinde tasarlanmıştır. Araştırmada TÜİK?in Türkiye bölgeler sınıflamasında düzey 1 olarak belirlediği 12 bölgeden seçilen birer il araştırmanın örneklem illeri olarak seçilmiştir. Örneklem olarak seçilen illeden belirlenen toplam 26 İmam-Hatip Lisesinde okuyan 3775 öğrenciye 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. devamını oku

SAYI 32

Jenerik

32. SAYI JENERİK

Dergimizin 32. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  2

Fen Bilimleri Dersi 'İnsan ve Çevre' Ünitesiyle Bütünleştirilmiş Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Merhamet Değerini Kazanmalarına Etkisi

Yazarlar: Zehra AKTAŞ, Aykut Emre BOZDOĞAN

Bu çalışmanın amacı Fen Bilimleri dersi ?İnsan ve Çevre? ünitesiyle bütünleştirilmiş etkinliklerin yedinci sınıf öğrencilerinin merhamet değerini kazanmalarına etkisini incelemektir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılında bir ortaokulun yedinci sınıfında öğrenim gören toplam 34 öğrenci ile yürütülmüştür. Kontrol grubunda öğretim programının öngördüğü şekilde dersler işlenmiştir. Deney grubunda ise öğretim proramına ek olarak araştırmacı tarafından merhamet değerinin kazandırılmasına yönelik zenginleştirilmiş bir içerik ve etkinlik programı uygulanmıştır. devamını oku

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  3

Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerinin Gözüyle Değer Eğitimi: Trabzon Örneği

Yazarlar: İsmail Hakkı Demircioğlu, Ebru DEMİRCİOĞLU, İnanç GENÇ

Bu çalışmanın amacı, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Pedagoji Programı?na devam eden öğretmen adaylarının değer eğitimiyle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Öğretmen adayları, Türkiye?deki farklı üniversitelerin tarih bölümlerinden mezun olan öğrencilerdir.  Araştırmaya 19 kadın ve 18 erkek olmak üzere toplam 37 öğrenci katılmıştır. Araştırma nitel bir anlayışla gerçekleştirilmiş olup, çalışmada veri toplama aacı olarak açık-uçlu anket kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  4

Üniversite Öğrencilerinin Özgecilik ve Otantiklik Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: Halil EKŞİ, Mine SAYIN, Çiğdem Demir ÇELEBİ

Bu makale, üniversite öğrencilerinin özgecilik ve otantiklik seviyelerinin incelenmesi amacıyla ilişkisel tarama yöntemiyle dizayn edilmiştir. Çalışmada, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi?nde öğrenim görmekte olan 314 öğrenciye Kişisel Bilgi Formu, Özgecilik Ölçeği ve Otantiklik Ölçeği uygulanmış; yapılan ayıklama işleminin ardından bunların 291?i analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi ve gruplarınaritmetik ortalamaları arasındaki farklılıkları belirlemek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  5

Tarih Öğretmenlerine Göre Türkiye'de Birlik Beraberliğin Güçlenmesi ve Uzlaşı Kültürünün Geliştirilmesi Sürecinde Gerekli Ortak Değerler

Yazar: Kadir ULUSOY

Bu çalışma, Türkiye?de birlik ve beraberliğin güçlenmesi ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesi sürecinde hangi değerlerin ortak değer olarak tarih programlarında yer alması gerektiğini tespit etmek ve mevcut programlardaki değerlerin işlenişi ile ilgili tarih öğretmenlerinin görüşlerini almak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2016 Haziran ayında 2015 tarih programının incelendiği 140 tarih öğretmeni ile yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştı. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.