Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  1

TÜBİTAK Tarafından Yayınlanan Meraklı Minik Çocuk Dergisinin Değerler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Erhan ALABAY, Büşra Hande CAN, Ayşe Betül KANDEMİR, Keziban GÜNEY

Araştırmanın amacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yayınlanan erken çocukluk dönemine yönelik "Meraklı Minik" çocuk dergisinin, evrensel değerlere ne düzeyde yer verildiğinin belirlenmesi açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler doküman inceleme yolu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, "Meraklı Minik" dergisine ait 2012-2016 yıllarında yayınlanan erken çocukluk dönemine yönelik dergilerden oluşmaktadır. Bu çalışma UNESCO tarafından belirlenen "Yaşayan Değerler Eğitimi Programı"nda yer alan 12 evrensel değer açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda, dergide "sevgi, sorumluluk ve işbirliği" değerlerine büyük bir oranda yer verildiği görülmüştür. Bunun yanı sıra ''özgürlük, sadelik ve birlik" değerlerinin çok az yer aldığı saptanmıştır. Olumsuz değere hiç rastlanılmamıştır. "Barış, dürüstlük ve alçakgönüllülük" değerlerine ise hiç yer verilmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Evrensel değerler, Çocuk dergisi, Çocuk kitapları, Erken çocukluk
Cilt 16, No 35, 7 - 26, Haziran 2018
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.