Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  4

Türk Yönetici Adaylarının, Siyasal ve Dinî Tercihleri ile Yaşam Değerleri Arasındaki İlişki

Yazar: Salim ATAY

Bu araştırmada Türk yönetici adaylarının, dinî tercih, dindarlık düzeyi ve siyasî tercihlerine göre, kültürler arası geçerliliği ispatlanmış bir ölçek olan Schwartz Değerler Ölçeğinde yer alan değerler arasındaki farklar incelenmiştir. Araştırma İstanbul ilinde üç devlet üniversitesi ile iki özel üniversitede işletme alanında yüksek lisans ve doktora yapan toplam 378 yönetici adayı üzerinde yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, yönetici adaylarının, dinî tercih, dindarlık düzeyi ve siyasî tercihlerinin her üçü açısından da, ölçekte sıralanan değerlerle anlamlı düzeyde farklılıklarının olduğu belirlenmiştir. Her bir değişkene göre öne çıkan değer yargıları belirlenmiş ve bu değerler doğrultusunda, her bir değişkene göre profillerin çıkarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değerler, Schwartz Değerler Ölçeği, Dindarlık, Siyasî Tercih
Cilt 1, No 3, 87 - 120, Temmuz 2003
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.