Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  1

Bir Eğitim Değeri Olarak Eleştirel Düşünme

Yazar: Orhan AKINOĞLU

Yirmi birinci yüzyılda toplumlar, bireylerin yaşam boyu öğrenmeleri için gerekli temel beceriler olan bilgiye ulaşma, bilgiyi dağıtma ve bilgiyi paylaşma gibi özellikleri kazanmalarını beklemektedirler. Bu niteliklerin etkili ve verimli gerçekleştirilmesi için bilgi toplumunda düşünme, özellikle de eleştirel düşünme önemli bir eğitim değeri olarak gösterilmektedir. Eleştirel düşünme, düşünme hakkında düşünme yeteneğidir. Eleştirel düşünen biri olmak kolay değildir. Zaman ve çaba gerektirir. Eeştirel düşünmenin öğretilebilmesi için uygun süreçlerin ve ortamların hazırlanması gerekir. devamını oku

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  2

Amerika'da Kudüs'ü Kurmak İçin: Mormonlarda Din ve Değerler Eğitimi

Yazar: Yasin AKTAY

Mormonluk ilk ve tek yerli Amerikan dini sayılabilir. Amerika'da değerlerin eğitimi ve yeniden üretimi üzerinde son dönem sosyolojik literatürde toplumsal sermaye kavramının yan-terminolojisiyle düşünülmektedir. Amerika'da bir dinin, görünürde Amerikan karşıtı bir söylemi de olsa, Amerikanizm denilebilecek bir değerler bütününe eklemlenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu yazıda Mormonlukta din ve değerler eğitiminin değişik mekanizmaları irdelenmektedir. Bu mekanizmalar sadece ilk, orta ve yüksek ğitimdeki kurumsal yapılardan ibaret değildir. devamını oku

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  3

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Kavram Haritalarının Kullanımı

Yazar: Süleyman AKYÜREK

Kavramların birbiri ile ilişkileri kavram haritası aracılığıyla ortaya konur. Din eğitim-öğretiminde de kavram haritaları oluşturulabilir. Kavram haritası oluşturmanın aşamaları şunlardır: Beyin fırtınası aşaması, gruplandırma aşaması, yerleştirme aşaması, ilişkilendirme aşaması, gözden geçirme ve sonuçlandırma aşaması. Oluşturulmuş bir kavram haritası doğruluk ve eksiklik, örgütleme, görünüm ve yaratıcılık yönlerinden incelenerek değerlendirilir. Kavram haritaları akış çizgesi, dönen diyagralar ve dayandırılabilir ağaçlar şeklinde oluşturulabilir. devamını oku

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  4

Türk Yönetici Adaylarının, Siyasal ve Dinî Tercihleri ile Yaşam Değerleri Arasındaki İlişki

Yazar: Salim ATAY

Bu araştırmada Türk yönetici adaylarının, dinî tercih, dindarlık düzeyi ve siyasî tercihlerine göre, kültürler arası geçerliliği ispatlanmış bir ölçek olan Schwartz Değerler Ölçeğinde yer alan değerler arasındaki farklar incelenmiştir. Araştırma İstanbul ilinde üç devlet üniversitesi ile iki özel üniversitede işletme alanında yüksek lisans ve doktora yapan toplam 378 yönetici adayı üzerinde yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, yönetici adaylarının, dinî tercih, dindarlık düzeyi ve siyasî trcihlerinin her üçü açısından da, ölçekte sıralanan değerlerle anlamlı düzeyde farklılıklarının olduğu belirlenmiştir. devamını oku

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  5

Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği

Yazar: Mustafa AYDIN

Bu makale değerlerin toplumumuzun gençlik kesiminde (Konya örneğinde) nasıl algılandığına ilişkin 1999 yılında yaptığımız "Gençliğin Sosyal ve Dinî Değerleri" adını taşıyan ve durum tespitini amaçlayan bir çalışmaya dayanmaktadır. Burada değerler kendi içinde genel "sosyal" ve özel "dinî/İslâmî" olmak üzere iki ana sınıfa, ayrıca genel sosyal değerler -göreceli de olsa- "modern" ve "geleneksel"; dinî/İslâmî değerler ise "kurumsal" ve "eylemsel" alt sınışarına ayrılmıştır. Böylece değişim süreinin hangi eksenlerde, nasıl ve ne gibi bir tempoda değişip geliştiği tespit edilmeye çalışılmıştır. devamını oku

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  6

Türk Din Eğitiminde Öncü Bir İsim: Beyza Bilgin

Yazar: Alpaslan DURMUŞ

Prof. Dr. Beyza Bilgin, 1956'da başladığı "ilâhiyat" kariyerini "din eğitimi" alanında sürdüren ve din eğitimi alanında ilk profesör olarak bu yolculuğunu taçlandıran bir din eğitimcisidir. Bu makalede, Türkiye'de din eğitimi alanında yapılan üretimde önemli katkıları olmuş Beyza Bilgin'in hayatı, çalışmaları tanıtılmış ve kendisiyle yapılan bir görüşmeyle düşünceleri ve entelektüel serüveni sunulmuştur.

. devamını oku

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  7

İslâm Eğitim Yaşamında İcazet Geleneği

Yazar: Mesut IDRIZ

İcazet hadis ve Kur'ân tefsiri gibi İslâmî bilimlerin etkisi altında Müslümanlar tarafından H. 3./ M. 9. yüzyıl kadar erken bir tarihte geliştirilmiş özgün bir gelenektir. İslâmî pedagojide ?icazet' terimi genel olarak ?öğretme ruhsatı'na işaret eder ve bir yüksek öğrenim kurumundaki bir hoca tarafından, hocanın derslerini başarıyla tamamlayan ve böylece aynı dersi kendi öğrencilerine aktarma yeteneği kazanan bir öğrenciye verdiği sertifikayı ifade eder. Besmele, hamd ve salâvat ile başlayan cazet metni, ilmin ve isnadın öneminden bahsedilip isnad silsilesi, kitapların ve derslerin adları sayıldıktan sonra hocanın öğrencisine tavsiyeleri, dua, tarih ve hocanın onayı -mühür ya da imza- ile sona erer. devamını oku

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  8

Başkalarının Dünya Görüşlerini Anlama: Din Eğitimine Yorumlayıcı Yaklaşımlar

Yazar: Robert JACKSON

Bu makale, yazarın ?Religious Education: An Interpretive Approach' adlı eserinde de olduğu gibi öncelikle temsil, yorumlama ve düşünümsellik anahtar kavramlarını tartışarak yorumlayıcı din eğitimi yaklaşımını tanıtma amacını gütmektedir. Makale, bu fikirlerin deneysel bir program geliştirme projesi olan Warwich Din Eğitimi Projesine (The Warwich RE Project) nasıl uygulandığını göstererek devam etmektedir. Nihayet Warwich Din Eğitimi Projesinin tamamlayıcısı olarak görülen yorumlayıcı yaklaşımn dört değişkeninin üzerinde durulmaktadır. devamını oku

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  9

Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer

Yazar: Ertan ÖZENSEL

Değerler pozitivist anlayışın etkisinde uzun yıllar salt bireysel gerçekliği ifade ettiği ve öznel bir karaktere sahip olduğu gerekçesi ile sosyolojik incelemelerin kapsamı dışında tutuldu. Fakat son yıllarda "değer" konusu sosyolojinin temel inceleme alanı içine girdi. Bilindiği gibi toplumsal yapıyı oluşturan temel toplumsal kurumların tümü kendine ait değerler içermektedir. Ayrıca bir toplumdaki değerlerin kaynağı kişinin dışındadır ve kişi bunları kontrol edemez. Bir toplumdaki bireyler çşitli ideallere, inançlara sahip olmasalardı o toplumda çeşitli normların oluşması da mümkün olamayacaktı. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.