Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  7

Türkiye'de 1999-2017 Yılları Arasında Değerler Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Yazarlar: Betül KAPKIN, Zekeriya ÇALIŞKAN, Mehmet SAĞLAM

Değerler eğitimi bireyin değerleri kazanması, benimsemesi ve karakterinin bir temel unsuru haline getirerek davranışa dönüştürmesi için verilen ve hayat boyu devam eden bir eğitimdir. Bu eğitime olan ihtiyaç ve artan ilgi akademik alanda da karşılık bulmuş ve bilim insanları değer ve değerler eğitimi kavramını çeşitli şekilde ele almaya çalışmışlardır. Bu kavramların akademik bakış açısı ile ele alınmasının önemi, değerler eğitiminin insan gelişiminde ve toplumsal yapıdaki etkisi dikkate alınarak bu çalışmada Türkiye'de değerler eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda doküman analizi işlemi yapılarak betimsel bir çalışma oluşturulmuştur. Çalışmaya bu güne kadar Türkiye'de yapılmış ve YÖK Ulusal Tez Merkezi sisteminde kayıtlı tezler dahil edilmiştir. Bu kapsamda "değerler eğitimi" anahtar kelimesini içeren bugüne kadar Türkiye'deki üniversitelerde yapılmış özet ve tam metinlerine ulaşılan tüm lisansüstü tezler bilgisayar ortamına kodlanarak aktarılmıştır. Elde edilen veriler frekans ve yüzde kullanılarak betimsel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda değerler eğitimini konu edinen lisansüstü çalışmaların son derece sınırlı olduğu, çalışmaların büyük bir kısmının son 10 yıl içerisinde yapıldığı, genelde edebi eserlerdeki değer algısı- na yönelik çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda değerler eğitiminin akademik olarak daha fazla çalışması bu alandaki eksiklerin giderilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, Değer, Lisansüstü tez
Cilt 16, No 35, 183 - 207, Haziran 2018
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.