Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  3

Türkiye'de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de değerler eğitimi konusunda yapılmış olan lisansüstü tezlerin dağılımlarını analiz ederek değerlendirmektir. Bu çalışma nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılmıştır. Çalışmada, veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler, içerik analiz türlerinden kategorisel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmada Türkiye'de "değerler eğitimi" konusunda yapılmış olan lisansüstü tezlerin durumlarının saptanmasına çalışıldığından, çalışmanın kuramsal evreni YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 1986 yılından itibaren dizgilenen lisansüstü eğitim tezleri oluşturmuştur. Çalışmada, değerlendirmeye alınan lisansüstü tezlerin dokümantasyonu için bir içerik formu geliştirilerek, bu form yardımıyla elde edilen lisansüstü tezler farklı değişkenler açısından sınıflandırılmıştır. Yapılan bu araştırmada, değerler eğitimi konusundaki lisansüstü tezlerin sayısının az olduğu ve geçen yıllar içinde bu konuda yapılan araştırmaların sayılarında da artışın olduğu görülmüştür. Bu *Bu çalışma, 26-28 Ekim 2011 tarihileri arasında Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Değerler Eğitimi Sempozyumu'nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.Bu konuda en fazla lisansüstü tezin yapıldığı yıl 2010'dur. Değerler eğitimi konusunda en fazla tezin yüksek lisans seviyesinde yapıldığı görülmekle birlikte, bu konuda en çok eğitim programları ve öğretim anabilim dalında çalışmanın olduğu anlaşılmıştır. Değerler eğitimi konunda yapılan çalışmalarda nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birbirine yakın oranlarda kullanıldığı görülmekle birlikte, bazı araştırmalarda her iki araştırma yönteminin de kullanıldığı görülmüştür. Bu konuda en çok kullanılan ölçme araçları ise ölçekler ve doküman inceleme formları olmuştur. Değerler eğitimi konusunda yapılan tezlerde verilerin analizinde en çok betimsel istatistiklerin kullanıldığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değerler, Değerler Eğitimi, Lisansüstü Eğitim, Tez Çalışması
Cilt 10, No 24, 55 - 77, Aralık 2012
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi