Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 34

CİLT  15

Aralık 2017

MAKALE  6

Türkiye'deki Afgan Mülteci Öğrencilerin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti Milli Değerleri

Yazarlar: Esra KILIÇ, Selçuk Beşir DEMİR

Bu çalışmanın amacı Afgan mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin milli değerlerine yönelik algılarını anlamaktır. Bu amaçla çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını belirlemek için amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların görüşlerini elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler Nvivo 10 analiz programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırmada Afgan mültecilerin Türk Bayrağı'nı, İstiklal Marşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Bayramlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ü milli bir değer olarak gördüğü bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda ise Afgan mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu milli değerlerine karşı olumlu bir algı içerisinde oldukları ve bu milli değerleri benimsedikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Afgan mülteciler, Göç ve çocuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli değerleri, Entegrasyon
Cilt 15, No 34, 161 - 191, Aralık 2017
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi