Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Selçuk Beşir DEMİR

SAYI 34

CİLT  15

Aralık 2017

MAKALE  6

Türkiye'deki Afgan Mülteci Öğrencilerin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti Milli Değerleri

Yazarlar: Esra KILIÇ, Selçuk Beşir DEMİR

Bu çalışmanın amacı Afgan mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin milli değerlerine yönelik algılarını anlamaktır. Bu amaçla çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını belirlemek için amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların görüşlerini elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler Nvivo 10 analiz programı aracılığıyla çözümlenmiştr. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.