Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 19

CİLT  8

Haziran 2010

MAKALE  6

Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Hanifi Parlar, Mahmut Çavuş, Faruk Levent, Halil EKŞİ

Bu araştırmanın amacı Tatman (2007) tarafından geliştirilen (Administrator Character Education Efficacy Belief Instrument) ''Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlilik İnancını Ölçme Aracı'''nın Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 220 okul yöneticisi üzerinde yürütülmüştür. Ayrıca dilsel eşdeğerlilik analizi için 25 okul yöneticisi öğrencisi üzerinde farklı zamanlarda ölçeğin Türkçe ve İngilizce formu uygulanmış sonuçlar karşılaştırmalı olarak analiz edilerek Eşleştirilmiş Grup t-testi sonuçlarına göre dilsel eşdeğerliliğe sahip olduğu görülmüştür.

Faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal formda olduğu gibi beş faktörden oluştuğu ve faktör yüklerinin .7927 ile .9378 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı .9636 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere Faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu konuda öncelikle çalışma grubunu oluşturan yöneticilerden elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığını saptamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartletts testleri uygulanmıştır. KMO testi sonucu. 897, Bartletts testi sonucu ise 8921.790 (p<.001) bulunmuştur. Bu durum örneklem büyüklüğünün yeterli, verilerin dağılımının uygun olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlilik İnancını Ölçme Aracı'nın yüksek düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Karakter eğitimi, Yöneticiler, Güvenirlik, Geçerlik
Cilt 8, No 19, 177 - 205, Haziran 2010
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.