Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Halil EKŞİ

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Göztepe, İstanbul.

İlgi Alanları: Karakter eğitimi, Nitel ve nicel araştırma yöntemleri, rehberlik.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: "Personality and coping among Turkish college students: a canonical correlation analysis/ niversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile başa çıkma tarzları: Kanonik korelasyonel bir analiz" Educational Sciences: Theory & Practice, 10, 2141-2176. [SSCI] (2010) * "An examination of the humane values education program on a group of science high school students." Educational Sciences: Theory & Practice, 7, 1221-1261. [SSCI] (2007). * "Lise türleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma." (2001). * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1, 109-129. * "Dogmatizm ve ahlaki gelişim düzeyi arasındaki ilişki. Sivil Toplum, 6-7. 197- 205. (2004). * "Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki". İş Ahlakı Dergisi, 2 (1), 19-65. (2009).

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  5

Kimlik Kavramına Ahlaki Bir Bakış: Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazarlar: Betül KÜRÜM, Halil EKŞİ

Bu çalışmanın amacı Blasi'nin ahlaki kimlik kuramı temel alınarak yetişkinlerin ahlaki kimlik düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 18-60 (xort=28,57; xss= 9,59) yaş aralığındaki yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Öncelikle ilgili literatür taraması yapılmış olup daha önce hazırlanan ölçekler incelenmiştir. Hedef kitleden konu ile ilgili alınan bilgiler ile içerik analizi yapılarak aday maddeler oluşturulmuştur. Hazırlanan 04 maddelik taslak form uzmanlara gönderilerek tekrar düzenlendikten sonra veri toplama işlemine geçilmiştir. devamını oku

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  11

Kanıt Temelli Tarih Öğretiminde Ahlaki İkilem: Eylem Araştırması

Yazarlar: Halil EKŞİ, H. Yavuz YAŞAR

Geçmişte yaşanmış birtakım olayları ve olguları ele alan tarih dersi muhteviyatında insanlığa ait farklı değer ve yargıları da barındırmaktadır. Bu tecrübelerin bir bütünü olan tarih dersinin öğrencilerdeki değer ve yargı çeşitliliğini arttırması beklenmektedir. Tarih derslerindeki muhtelif değer ve yargıların varlığı Kohlberg'in ahlaki ikilemi ile bazı benzerlikler göstermektedir. Dolayısıyla Kohlberg'in ahlak gelişimi ile benzer özellikler taşıyan tarih derslerinin öğrencilerin ahlaki muhakme becerilerini nasıl etkilediği, incelemenin esas konusu olmuştur. devamını oku

SAYI 34

CİLT  15

Aralık 2017

MAKALE  1

Lise Öğretmenlerinin Yönetici Ruhsal Liderlik Algılarının Öğretmen Liderliği ve ÖzYetkinliklerine Etkisi

Yazarlar: Tuncay AKINCI, Halil EKŞİ

Bu araştırmanın amacı, lise öğretmenlerinin yönetici ruhsal liderlik algılarının, öğretmen liderliği ve öğretmen öz-yetkinliklerine olan etkisinin incelenmesidir. Bu çalışmada, araştırma amacına uygun olarak nicel araştırma modelleri içerisinde yer alan ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Anadolu yakasındaki öğretmenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 219'u kadın (%55,9), 173'ü erkek (% 44,1) toplam 392 öğretmnden toplanmıştır. devamını oku

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  2

Huzur Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazarlar: İbrahim DEMİRCİ, Halil EKŞİ

Bu araştırmada Huzur Ölçeği'nin geliştirilmesi ve ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi, yaşları 18 ile 75 arasında değişen, yaş ortalamaları 30.46 (±12.94) olan 548 kadın ve 330 erkek olmak üzere toplam 900 katılımcıdan oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemiyle incelenmiştir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği içinPERMA Ölçeği ile arasındaki ilişkilere bakılmıştır. devamını oku

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  4

Üniversite Öğrencilerinin Özgecilik ve Otantiklik Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: Halil EKŞİ, Mine SAYIN, Çiğdem Demir ÇELEBİ

Bu makale, üniversite öğrencilerinin özgecilik ve otantiklik seviyelerinin incelenmesi amacıyla ilişkisel tarama yöntemiyle dizayn edilmiştir. Çalışmada, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi?nde öğrenim görmekte olan 314 öğrenciye Kişisel Bilgi Formu, Özgecilik Ölçeği ve Otantiklik Ölçeği uygulanmış; yapılan ayıklama işleminin ardından bunların 291?i analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi ve gruplarınaritmetik ortalamaları arasındaki farklılıkları belirlemek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  2

Almanya'da Yaşayan Türk Göçmenlerin Aile Değerleri

Yazarlar: Halil EKŞİ, İbrahim DEMİRCİ, Cemal YILDIZ, Füsun EKŞİ

Bu araştırmada Almanya'da yaşayan Türk göçmenlerin aile değerleri incelenmiştir. Çalışma tarama modeline uygun bir şekilde yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Almanya'da yaşamını sürdüren 187 kişiden oluşmaktadır. Yaşları 18 ile 72 arasında değişen katılımcıların 135'i kadın ve 52'si erkektir. Aile, değerlerin ve kültürel özellikleri öğrenilmesi ve aktarılması konusunda en temel kurumdur. Almanya'da yaşayan Türk ailelerin değer özelliklerinin ve eğilimlerin belirlenmesi ve bu değererin hangi şartlardan etkilendiğinin ortaya koyulması kültürel özelliklerin devamlılığı konusunda politikalar eliştirilmesine yardımcı olabilir. devamını oku

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  10

Özgecilik (Altruism) Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yazarlar: Mustafa OTRAR, Halil EKŞİ, Durmuş ÜMMET

Bu çalışmanın amacı, kişilerin özgecilik davranışlarını ölçmede kullanılabilecek kültürel yapıya uygun bir ölçek geliştirmektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Marmara Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 336'sı bayan, 248'i erkek ve yaş ortalaması 22.90 olan toplam 584 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme çalışmasında açımlayıcı faktör analizi kullanılmış, kriter geçerliği çalışması yapılmış, madde ayırt edicilikleri belirlenmiş ve Cronbch Alpha güvenirlik sayısı hesaplanmıştır. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  3

Öğretmenlerin Sahip Oldukları Değerlerin ve Özgeci Davranışlarının Mesleki Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Halil EKŞİ

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sahip oldukları değerler ile özgeci davranışlarının mesleki benlik saygısı açısından incelenmesidir. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Schwartz (1992) tarafından geliştirilen Değerler Listesi ve Yavuzer, İşmen-Gazioğlu ve Yıldız (2006), tarafından geliştirilen Öğretmen Özgeciliği Ölçeği ve Arıcak (1999) tarafından geliştirilen mesleki benlik saygısı ölçei kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  4

Medya ve Şiddet: Mafya Dizileri Üzerine Karma Bir Araştırma

Yazarlar: Yavuz ERDOĞAN, Halil EKŞİ, Ayfer TEKTAŞ

Mafya dizileri, gerek içerdikleri aşırı şiddet görüntüleri, gerekse verdikleri açık ve örtülü mesajlarla yasa dışılığı ve sosyopatiyi özendirmekte, hatta meşrulaştırmaktadır. Bireylerin adalete karşı güven duyguları sarsılmaktadır. Mesajların tekrarlayan şekilde ve sürekli olarak kuvvetli biçimde verilmesi, gençlerin bu dizilerdeki karakterlere özenerek çevrelerine zarar verecek davranışlar geliştirmelerine neden olabilmektedir. Daha açık ifade edecek olursak; ergenler, mafya dizilerinden şideti öğrenmekte ve şiddete karşı duyarsızlaştırılmaktadırlar. devamını oku

SAYI 19

CİLT  8

Haziran 2010

MAKALE  6

Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Hanifi Parlar, Mahmut Çavuş, Faruk Levent, Halil EKŞİ

Bu araştırmanın amacı Tatman (2007) tarafından geliştirilen (Administrator Character Education Efficacy Belief Instrument) ''Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlilik İnancını Ölçme Aracı'''nın Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 220 okul yöneticisi üzerinde yürütülmüştür. Ayrıca dilsel eşdeğerlilik analizi için 25 okul yöneticisi öğrencisi üzerinde farklı zamanlarda ölçeğin Türkçe ve İngilizce formu uygulanmış sonuçlar karşılaştırmalı olarak analiz edilerek Eşletirilmiş Grup t-testi sonuçlarına göre dilsel eşdeğerliliğe sahip olduğu görülmüştür. devamını oku

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  4

Aksiyonda Değerler Ölçeği Dilsel Eşdeğerlik Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Selma Dündar, Ali Yıldız, Halil EKŞİ, Ali Yıldız

Bu araştırma Jennifer Chandra Swaim (2004) tarafından geliştirilen Aksiyonda Değerler Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması işlem basamaklarını kapsamaktadır. Bu bakımdan bu çalışmanın amacı J. C. Swaim'in geliştirmiş olduğu Davranış Ölçeğinde Değişen Değerler "Modified Values in Action Questionnaire (VIA)" adlı ölçeğinin Türkçe formunun dilsel eşdeğerliliğini sağlamaktır.

Araştırma; 122 kadın, 134 erkek olmak üzere toplam 256 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ayrıca dilsel eşdeğerik analizi için 30 kişiden oluşan yabancı dil üniversite hazırlık sınıfı öğrencisine bir hafta arayla İngilizce ve Türkçe form uygulanmış, uygulama sonuçları ilişkili grup t testi ile analiz edilmiştir. devamını oku

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  5

Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Aracına Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS) ve Türkçeye Uyarlanma Çalışması

Yazarlar: Andrew J. MILSON, Halil EKŞİ

Öğretmenlerin karakter eğitimi konusundaki algılarını ölçmek için hazırlanan bir ölçme aracının geliştirilmesi, test edilmesi ve Türkçeye uyarlanmasının ele alınacağı bu makalede öğretmenlerin yetkinlik yapısının karakter eğitimiyle ilişkisi ayrıntılı olarak incelenmekte ve Amerika'da öğretmenler arasında yapılan iki araştırma ve Türkiye'de öğretmenler üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçları değerlendirilmektedir. Amerika'da yapılan araştırma sonuçları şunları ortaya koymaktadır: (i) Öğretmnler genellikle karakter eğitiminin yetkinlikleri ile ilgili olarak olumlu bir duyguya sahiptirler; ancak kendilerinin iyi karakterden yoksun öğrencilere karakter eğitimi sağlama yetenekleri konusunda kuşku duymaktadırlar. devamını oku

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  4

Temel İnsanî Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları

Yazar: Halil EKŞİ

Karakter eğitimi en genel anlamıyla örtük veya açık program aracılığıyla, yetişen yeni nesle temel insanî değerleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olma gayretinin ortak adıdır. Bu çalışma, bir çok ülkede uygulanan karakter eğitimi programını Amerika Birleşik Devletleri özelinde tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede karakter eğitiminin tanımı ve kapsamı, temelleri, uygulanan bazı örneklerinin etkililiğinden söz etmekte ve kısen etrafındaki tartışmalara değinerek ülkemizde bu tecrübeden yararlanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durarak sona ermektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.