Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Abdurrahman KILIÇ

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  2

Sevgi Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Abdurrahman KILIÇ, Şeyma ŞAHİN, Burcu ÖKMEN

Bu araştırmanın amacı bireylerin sevgi algılarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Başlangıçta 42 maddeden oluşan taslak ölçeğe açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve altı faktör altında 26 maddeden oluşan bir ölçek oluşmuştur. Bu 26 maddenin toplam varyansın %63.958'ini açıkladığı görülmüştür. Altı faktörlü yapıda yer alan faktörler isimlerinin: 1) Sevgi ve İşlevi, 2) Sevgi ve Davranışlar, 3) Sevgi ve Değerler, 4) Sevgi ve Kaynağı, 5) Sevgi ve Kişisel Özellikler ile 6) Sevi ve Farklılıklar olarak isimlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. devamını oku

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  1

Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerleri 100 Temel Eserde Bulunan Değerlerin Destekleme Durumu

Yazarlar: Osman AKTAN, Abdurrahman KILIÇ

Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim okulları için tavsiye ettiği "100 Temel Eser" listesinde belirtilen yerli ve yabancı kitaplarda yer alan değerlerle Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'ndaki değerlerin uyumu incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim okulları için tavsiye ettiği "100 Temel Eser" okuma kitapları serisi; çalışma grubunu ise 100 temel eser serisindek kitapların sayfa sayılarına göre gruplandırılması sonucu, bu eserler arasından maksimum çeşitlilik örnekleme ile yöntemi seçilen on iki (12) yerli yazarlı ve dokuz (9) yabancı yazarlı olmak üzere toplam yirmi bir (21) kitap oluşturmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi