Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  2

Sevgi Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Abdurrahman KILIÇ, Şeyma ŞAHİN, Burcu ÖKMEN

Bu araştırmanın amacı bireylerin sevgi algılarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Başlangıçta 42 maddeden oluşan taslak ölçeğe açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve altı faktör altında 26 maddeden oluşan bir ölçek oluşmuştur. Bu 26 maddenin toplam varyansın %63.958'ini açıkladığı görülmüştür. Altı faktörlü yapıda yer alan faktörler isimlerinin: 1) Sevgi ve İşlevi, 2) Sevgi ve Davranışlar, 3) Sevgi ve Değerler, 4) Sevgi ve Kaynağı, 5) Sevgi ve Kişisel Özellikler ile 6) Sevgi ve Farklılıklar olarak isimlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Ölçeğin faktör yapısının doğrulanması amacıyla yapılan DFA sonucu, X2/df değerinin 2.53, RMSEA değerinin 0.067, NFI değerinin 0.93, CFI değerinin 0.95, GFI değerinin 0.86 ve AGFI değerinin 0.83 olduğu belirlenmiş ve elde edilen bu değerlerin yapının doğrulanması için yeterli olduğu görülmüştür. Güvenirlik çalışmasında ölçeğin tümüne ait Cronbach's Alpha değeri 0.88 olarak bulunmuş, madde toplam korelasyon değerleri incelendiğinde 0.2'nin altında herhangi bir madde yer almadığı görülmüştür. Test tekrar test güvenirliğinde ise iki test arası korelasyon değeri 0.78 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik sonuçları incelendiğinde ölçeğin bireylerin sevgi algılarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Geçerlik Ve Güvenirlik, Sevgi, Sevgi Algısı Ölçeği
Cilt 20, No 43, 37 - 63, Haziran 2022
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi