Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Asım Yapıcı

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  7

Gençlerde Dindarlığın Farklı Görüntüleri ile Yalnızlık Arasındaki İlişkiler: Çukurova Üniversitesi Örneği

Yazar: Asım Yapıcı

Hem yalnızlık hem de dindarlık temel insanî olgu ve deneyimlerdendir. Ancak söz konusu her iki deneyim de tek boyutlu değildir. Bunlar çeşitli faktörlerin etkisiyle çok değişik biçimlerde tezahür edebilmektedirler. Dolayısıyla farklı bakış açılarından hareketle farklı şekillerde tanımlanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Bu araştırmada dindarlıkla yalnızlık arasındaki ilişki incelenmektedir. "Allah'ı iç dünyada hissetme", "namaz kılma", "oruç tutma", "dua etme", "tövbe etme", "dine önem verme" v "öznel dindarlık algısı" dindarlığın farklı görüntüleri olarak kavramlaştırılmıştır. devamını oku

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  6

İlköğretim Okullarındaki DKAB Dersleri İçin Öğretmen Yetiştirilmesi ve Eğitim Fakülteleri: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Yazarlar: Zeki Salih Zengin, Asım Yapıcı

Türkiye'de ilkokul programlarında 4. sınıftan itibaren din öğretimine yer verilmektedir. Dersin öğretmenleri ise İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinde yetiştirilmektedir. Ancak öğretmen yetersizliği yüzünden 4. ve 5. sınıflardaki din öğretimi sınıf öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Çalışmada, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde yapılan araştırmaya dayanılarak sınıf öğretmenlerinin din öğretimi yapabilme yeterlilikleri belirlenmye çalışılmaktadır. devamını oku

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  8

Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği

Yazarlar: Asım Yapıcı, Hasan KAYIKLIK

Bu çalışmanın temel amacı, ruh sağlığı bağlamında, öz saygı ve kaygı ile dinsel yaşayış arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmekten ibarettir. Araştırmada Allport ve Ross'dan hareketle Kayıklık tarafından geliştirilen dinsel eğilim ölçeği, Eysenk ve Wilson'dan hareketle Yapıcı tarafından geliştirilen öz saygı ölçeği ve Öner ve LeComte'un geliştirdiği sürekli kaygı ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlıkla öz saygı ve kaygı arasında anlamlıbir ilişki tespit edilememiştir (p>. devamını oku

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  7

Allah ve Kutsal Kavramlarının Çağrıştırdıkları Anlamlara Sosyo-Psikolojik Bir Bakış: Çukurova Üniversitesi Örneği

Yazar: Asım Yapıcı

Her din, mensuplarına bir dünya görüşü sunar. Bu dünya görüşü ise, din-lerin tanrı ve kutsal anlayışla yakından ilişkilidir. Bu sebeple tanrının ve kutsalın nasıl algılandığının tespit edilmesi inanan insanın değer yargılarının anlaşılmasında önemli bir rol oynayabilir. Ancak, kutsal kavramı din bilimlerinde kazandığı anlam genişliği ile oldukça esnek ve kaygan bir zemin üzerinde durmaktadır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren yapılan din tanımlarında sık sık kutsal ve din dışı ayrımına atıf yapılmsı gelenek hôline gelmiştir. devamını oku

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  8

İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği

Yazarlar: Asım Yapıcı, Zeki Salih Zengin

İnsanların benimsediği değerler zamanla değişmektedir. Bu değişim ise çok çeşitli faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Günlük hayatı etkileyen değerlerde ortaya çıkan gelişmeler bireyin tutum ve davranışlarını etkilediği gibi, sosyal değişmenin yaşandığını da göstermektedir. Değerler değişmeseydi hem bireyler hem de toplum statik bir yapı kazanırdı. Eğer değerler çok hızlı bir şekilde sürekli değişen bir karakter gösterseydi, bu durumda, hem bireyin kişilik yapısında hem de toplumsal yapda denge ve istikrar sağlanamazdı. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.