Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Cemil Oruç

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 49100 Muş.

İlgi Alanları: Din eğitimi, değerler eğitimi, erken çocukluk dönemi din eğitimi.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Oruç, C. (2009). Hafızlık Eğitimi: Elazığ-Harput Hamdi Başaran Kur'an Kursu Örneği. Diyanet İlmi Dergi, 45(3), 41-60. | Oruç, C. (2010). Okul Öncesi Dönemde Dini Duygunun Kökenleri ve Gelişimi. Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(3), 75-96. | Oruç, C. (2010). İbn Haldun'un Mukaddime'sinde Öğrenme. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 133-146. | Oruç, C. (2010). İmam Gazali'nin Yaşadığı Döneme Kadar İslam Eğitiminin Yapısı ve Gazali'de Eğitimin İmkanı. Ekev Akademi Dergisi, 14(45), 95-115. | Oruç, C. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocuğunda Ahlaki Değerler Eğitimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi-Teori ve Uygulama, 1(1), 37-60. | Oruç, C. (2011). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din Eğitimi, İstanbul: Dem Yayınları. | Oruç, C. vd. (2011). Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Kişilik Gelişiminde Rol Modellik ve Çizgi Filmler. Ekev Akademi Dergisi, 15(48), 303-319.

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  8

Montessori Eğitim Yaklaşımının Din Eğitimine Uygulanması: Godly Play Örneği

Yazar: Cemil Oruç

 Maria Montessori çocuk eğitimi konusunda hem teorik hem de uygulamalı birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Montessori'nin çalışmaları incelendiğinde hem çocuk eğitiminde hem de -çok bilinmemekle birlikte- din eğitiminde özgün girişimlerde bulunduğu görülür. Çalışmamız; Montessori'nin din eğitimi konusundaki uygulamalarını farklı yönleri ile ele almayı, Jerome W. Berryman'ın geliştirdiği Godly Play yaklaşımını teorik temeller ve uygulama süreçleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  7

Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimine Çoğulcu Bir Yaklaşım: 'Gift to the Child'

Yazar: Cemil Oruç

Çocukluk dönemi din eğitimi birçok ülkede farklı gerekçelerle tartışılmaktadır. Bu dönemde din eğitiminin gerekli olup olmadığına, eğer gerekli ise hangi yöntemlerle verilmesine bağlı olarak birçok bakış açısı söz konusudur. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken İngiltere'de okul öncesi ve ilkokul döneminde din eğitimine yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla 'Gift to the Child' yaklaşımı geliştirildi. Bu yaklaşımda erken çocukluk döneminde din eğitiminin çoğulcu bir toplumda mümkün hata gerekli olduğu savunulur. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.