Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının http://dergipark.gov.tr/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

İshak KOZİKOĞLU

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  6

Öğretmenlerin Mesleki Değerlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: İshak KOZİKOĞLU, Ömer BEKLER

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin mesleki değerlere sahip olma düzeylerini ve bu değerlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada karma yöntem desenlerinden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapmakta olan farklı branşlardan 541 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla ''Mesleki Değerler Ölçeği'' ve "yarı-yapılandırılmış görüşme formu" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analiznde betimsel istatistikler, t testi, ANOVA ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi