Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının http://dergipark.gov.tr/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  6

Öğretmenlerin Mesleki Değerlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: İshak KOZİKOĞLU, Ömer BEKLER

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin mesleki değerlere sahip olma düzeylerini ve bu değerlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada karma yöntem desenlerinden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapmakta olan farklı branşlardan 541 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla ''Mesleki Değerler Ölçeği'' ve "yarı-yapılandırılmış görüşme formu" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, ANOVA ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin farklılıklara saygı duyma mesleki değerine çok yüksek düzeyde sahip oldukları; kişisel ve toplumsal sorumluluk, şiddete karşı olma ve işbirliğine açık olma mesleki değerlerine ise yüksek düzeyde sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  Kadın öğretmenlerin şiddete karşı olma ve iş birliğine açık olma değerlerine erkeklere oranla daha yüksek düzeyde sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  Eğitim fakültesi mezunlarının diğer fakülte mezunlarına göre, ilkokul ve lise kademesinde görev yapan öğretmenlerin ortaokul kademesinde görev yapan öğretmenlere göre, 16 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olanların 1-5 ve 6-10 yıl mesleki deneyime sahip olanlara göre daha fazla kişisel ve toplumsal sorumluluk sahibi olduklarını ve iş birliğine daha açık olduklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki değerler, Farklılıklara saygı duyma, Kişisel ve toplumsal sorumluluk, Şiddete karşı olma, İşbirliğine açık olma
Cilt 17, No 38, 171 - 206, Aralık 2019
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi