Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Kadir ULUSOY

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  5

Tarih Öğretmenlerine Göre Türkiye'de Birlik Beraberliğin Güçlenmesi ve Uzlaşı Kültürünün Geliştirilmesi Sürecinde Gerekli Ortak Değerler

Yazar: Kadir ULUSOY

Bu çalışma, Türkiye?de birlik ve beraberliğin güçlenmesi ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesi sürecinde hangi değerlerin ortak değer olarak tarih programlarında yer alması gerektiğini tespit etmek ve mevcut programlardaki değerlerin işlenişi ile ilgili tarih öğretmenlerinin görüşlerini almak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2016 Haziran ayında 2015 tarih programının incelendiği 140 tarih öğretmeni ile yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştı. devamını oku

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  6

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlâk Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği)

Yazar: Kadir ULUSOY

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin ahlâk ve tarih eğitimi ilişkisi üzerine görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Sakarya ilinde görev yapan 103 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler bilgisayarda SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek için aritmetik ortalama (x) ve standart sapma (Ss) hesaplanmıştır. Görüş ve değerlendirmeler arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek çin varyans analizi kullanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.