Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  6

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlâk Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği)

Yazar: Kadir ULUSOY

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin ahlâk ve tarih eğitimi ilişkisi üzerine görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Sakarya ilinde görev yapan 103 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler bilgisayarda SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek için aritmetik ortalama (x) ve standart sapma (Ss) hesaplanmıştır. Görüş ve değerlendirmeler arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunun anlamlı olması durumunda farkın kaynağını belirlemek ve ikili karşılaştırmalar yapmak amacıyla t-testi kullanılmıştır. Hesaplanan "t" değeri .05 anlamlılık düzeyi için 1.96 olarak alınmıştır. Elde edilen bulgular; sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih konularını işlerken ahlâki davranışlar kazandırmaya çalıştıklarını göstermektedir. Ayrıca ahlâk konularının sadece Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde verilmemesi gerektiğini ve tarih konularında da ahlâki değerlerin kazandırılabileceğini belirtmişlerdir. Ancak; kitaplarda ahlâki konular içeren okuma parçalarının az olduğu ve ahlâki davranış kazandırmak için hikâye ve fıkra anlatma yöntemini az kullandıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ahlâk, Ahlâki Değerler, Ahlâk Eğitimi, Tarih Eğitimi
Cilt 5, No 13, 155 - 177, Haziran 2007
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi