Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Mesut SAĞNAK

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  7

İlköğretim Okullarında Etik İklimin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Ali KOCAYİĞİT, Mesut SAĞNAK

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ile bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin algılarına göre ilköğretim okullarının etik iklim düzeyini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, Keiser ve Schulte (2007) tarafından geliştiren etik iklim envanteri kullanılmıştır. Envanterin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Nevşehir il merezindeki 21 ilköğretim okulunda görev yapan 355 öğretmen ve bu okullarda öğrenim gören 818 öğrenci oluşturmuştur. devamını oku

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  6

Kişi-Örgüt Değer uyumunu Ölçme Çalışmaları ve Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

Yazar: Mesut SAĞNAK

Değer kavramı, antropoloji, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi ayrı disiplinlere dayalı farklı teorik temllere sahiptir. Bu durum, değer kavramına çok yönlü ve karmaşık bir yapı kazandırmıştır. Antropologlar, geleneksel olarak değerleri kültürün özü olarak görürler. Felsefeciler değer kavramını idealleri betimlemek için kullanırken, sosyoloji dünyasında değerler, toplumun karakteristik temel normatif standartlarını oluşturur. Psikolojik perspektiften değerler, tutum ve davranışların belirleyiisi olarak tanımlarnır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.