Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  7

İlköğretim Okullarında Etik İklimin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Ali KOCAYİĞİT, Mesut SAĞNAK

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ile bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin algılarına göre ilköğretim okullarının etik iklim düzeyini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, Keiser ve Schulte (2007) tarafından geliştiren etik iklim envanteri kullanılmıştır. Envanterin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Nevşehir il merkezindeki 21 ilköğretim okulunda görev yapan 355 öğretmen ve bu okullarda öğrenim gören 818 öğrenci oluşturmuştur. Veriler aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin algılarına göre, ilköğretim okullarında en yüksek düzeyde öğretmendenöğrenciye etik iklim boyutu, en düşük düzeyde öğrenciden-öğrenciye etik iklim boyutunun olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin okulun etik iklimine ilişkin algıları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farkın olmadığı, mesleki kıdem değişkenine göre öğrenciden- öğretmene ve öğrenciden-öğrenciye boyutlarında anlamlı farkın olduğu belirlenmiştir. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ile bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin etik iklim algıları arasında öğretmenden-öğrenciye, öğrenciden-öğretmene ve öğrenciden-öğrenciye boyutlarında anlamlı fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Etik, Etik iklim, İlköğretim okulu.
Cilt 10, No 23, 183 - 197, Haziran 2012
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi