Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  1

Anne Baba Tutumlarının Bireylerin Din Algısına Etkisi

Yazar: Sümeyra BİLECİK

Doğumdan itibaren bireyin kişiliğinin önce aile sonra da okul ve sosyal çevrenin etkisiyle şekillendiği dikkate alınırsa, ailenin önemi ortaya çıkacaktır. Ailelerin çocuklara karşı en temel görevlerinden biri, onların din eğitimidir. Fıtrattan gelen inanma ihtiyacı ve din duygusunun doğru bir eğitimle desteklenmesi bireyin ilerleyen yaşlarında din algısını ve dine karşı tutumunu etkileyecektir. Bu bağlamda, ana-babalık üslubu da denilen anne baba tutumu, çocuğun kişilik gelişiminin yanında dii gelişimi ve yetişkinlik dönemindeki dindarlığı üzerinde de farklı etkiler bırakmaktadır. devamını oku

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  2

Huzur Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazarlar: İbrahim DEMİRCİ, Halil EKŞİ

Bu araştırmada Huzur Ölçeği'nin geliştirilmesi ve ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi, yaşları 18 ile 75 arasında değişen, yaş ortalamaları 30.46 (±12.94) olan 548 kadın ve 330 erkek olmak üzere toplam 900 katılımcıdan oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemiyle incelenmiştir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği içinPERMA Ölçeği ile arasındaki ilişkilere bakılmıştır. devamını oku

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  3

Feridun Oral'ın Resimli Hikaye Kitaplarındaki Değerlerin İncelenmesi

Yazar: Aytaç DİLEK

Bu çalışmada Feridun Oral'ın 0-6 yaş resimli hikaye kitaplarının MEB'in belirlediği değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel  araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmadan  elde edilen veriler doküman incelemesi yoluyla incelenmiştir. Doküman incelemesi sonucunda ortaya çıkan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Feridun Oral'ın 14 kitabı oluşturmaktadır.  Örneklem Feridun Oral'ın 0-6 yaş resimli hikaye kitaparı ve 2015 Ekim ayından önce yayınlanan kitaplarıyla sınırlıdır. devamını oku

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  4

Dindarlığın Oluşumuna Din Eğitiminin PsikoPedagojik Katkıları: 'Değer-Yoksun Dindarlık' Tipolojisi Bağlamında Teorik Bir Yaklaşım

Yazar: Mustafa KOÇ

Bu makalenin amacı, bazı parametreler dikkate alınarak meslek edinme amaçlı din eğitimi alan bireylerin dindarlıklarının oluşumuna, Türkiye'de verilen formel din eğitiminin psiko-pedago-teolojik katkılarının niteliğini analiz etmektir. Bu kapsamda makalede, mesleki amaçlı din eğitimi alan yeni nesil bireylerin dindarlık formlarındaki niteliksel ve niceliksel değişim süreçleri, teorik olarak "sekülerleşme, çalışma ahlakı, kendini ayarlama ve kendini kandırma" olguları bağlamında yorumlanmaya çlışılmıştır. devamını oku

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  5

Batı'da Sosyal Çevre ve Din, Danimarka'da Müslüman Türk Toplumu

Yazar: Ahmet Onay

Bu makalede, Danimarka'da yaşayan Türk toplumu dikkate alınarak, Batı'da sosyal çevre ve dindarlık konusu araştırılmaktadır. Bu amaçla, kitap, makale, gazete ve diğer elektronik kaynaklarda Türk toplumu ve genel olarak da Müslümanlar ile ilgili konuya ilişkin veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Güçlü aile bağları ile doğup büyüdükleri ülkeden getirdikleri geleneklere karşı birey merkezli Batı hayat tarzı ve yabancılara karşı uygulanan sıkı düzenlemelerin, Danimarka'da yaşayan Türk toplumuiçin kendine has bir sosyal çevre oluşturduğu görülmektedir. devamını oku

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  6

Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ile Öznel Dindarlık Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar: Turgay ŞİRİN

Bu araştırmanın amacı, lise düzeyinde eğitim gören ergenlerin, problem çözme becerileri ile öznel dindarlık algıları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma, ilişkisel tarama modeline dayalı, betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini toplamda 293 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Kişisel Bilgi Formu" ve "Problem Çözme Envanteri (PÇE)" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin problem çözme becerileri ile öznel indarlık algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. devamını oku

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  1

İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Okul Aidiyet ve Dinî Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: İbrahim AŞLAMACI, Emrah EKER

Bu araştırmada İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin dinî tutum ve okul aidiyet düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama, karşılaştırmalı ilişkisel tarama ve korelasyon türü ilişkisel tarama modellerinde tasarlanmıştır. Araştırmada TÜİK?in Türkiye bölgeler sınıflamasında düzey 1 olarak belirlediği 12 bölgeden seçilen birer il araştırmanın örneklem illeri olarak seçilmiştir. Örneklem olarak seçilen illeden belirlenen toplam 26 İmam-Hatip Lisesinde okuyan 3775 öğrenciye 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. devamını oku

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  2

Fen Bilimleri Dersi 'İnsan ve Çevre' Ünitesiyle Bütünleştirilmiş Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Merhamet Değerini Kazanmalarına Etkisi

Yazarlar: Zehra AKTAŞ, Aykut Emre BOZDOĞAN

Bu çalışmanın amacı Fen Bilimleri dersi ?İnsan ve Çevre? ünitesiyle bütünleştirilmiş etkinliklerin yedinci sınıf öğrencilerinin merhamet değerini kazanmalarına etkisini incelemektir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılında bir ortaokulun yedinci sınıfında öğrenim gören toplam 34 öğrenci ile yürütülmüştür. Kontrol grubunda öğretim programının öngördüğü şekilde dersler işlenmiştir. Deney grubunda ise öğretim proramına ek olarak araştırmacı tarafından merhamet değerinin kazandırılmasına yönelik zenginleştirilmiş bir içerik ve etkinlik programı uygulanmıştır. devamını oku

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  3

Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerinin Gözüyle Değer Eğitimi: Trabzon Örneği

Yazarlar: İsmail H. Demircioğlu, Ebru DEMİRCİOĞLU, İnanç GENÇ

Bu çalışmanın amacı, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Pedagoji Programı?na devam eden öğretmen adaylarının değer eğitimiyle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Öğretmen adayları, Türkiye?deki farklı üniversitelerin tarih bölümlerinden mezun olan öğrencilerdir.  Araştırmaya 19 kadın ve 18 erkek olmak üzere toplam 37 öğrenci katılmıştır. Araştırma nitel bir anlayışla gerçekleştirilmiş olup, çalışmada veri toplama aacı olarak açık-uçlu anket kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 32

CİLT  14

Aralık 2016

MAKALE  4

Üniversite Öğrencilerinin Özgecilik ve Otantiklik Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: Halil EKŞİ, Mine SAYIN, Çiğdem Demir ÇELEBİ

Bu makale, üniversite öğrencilerinin özgecilik ve otantiklik seviyelerinin incelenmesi amacıyla ilişkisel tarama yöntemiyle dizayn edilmiştir. Çalışmada, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi?nde öğrenim görmekte olan 314 öğrenciye Kişisel Bilgi Formu, Özgecilik Ölçeği ve Otantiklik Ölçeği uygulanmış; yapılan ayıklama işleminin ardından bunların 291?i analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi ve gruplarınaritmetik ortalamaları arasındaki farklılıkları belirlemek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. devamını oku

Daha fazla gör
Son Sayı
© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi