Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  1

Ahlaki Gelişim Düzeyleri ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: H. Yusuf ACUNER, Fatih CAMADAN, Musa TÜRKAN

Bu makale, ahlaki gelişim düzeyleri ile mükemmeliyetçilikleri çeşitli değişkenler açısından inceleyen saha araştırmasının bulgularını içermektedir. Araştırma, 2011- 2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'nde çeşitli programlarda 1. sınıfta öğrenim gören 222'si kız 130'u erkek toplam 352 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması ise 18.20'dir. Veri toplama aracı olarak, Değerlerin Belirlenmesi Testi (Defining Issues Test: DIT) Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇBMÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Öğrencilerin mükemmeliyetçilik ölçeğinin kendine yönelik, diğerlerine yönelik, sosyal olarak belirlenen alt ölçeklerinden ve ölçeğin toplamından aldıkları puanların, öğrenim gördükleri programa göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin algıladıkları ebeveyn tutumuna, üniversiteye gelene kadar yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yerleşim yerine ve cinsiyetine göre ahlaki gelişim düzeyleri arasında ve mükemmeliyetçilik ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. Ayrıca öğrencilerin ahlaki gelişim düzeyleri ile mükemmeliyetçilik ölçeği alt ölçekleri ve toplam puanları arasında ise anlamlı ilişkilerin olmadığı bulunmuştur. Yukarıda değinilen sonuçlar ışığında uygulama sürecine ve ileride yapılacak araştırmalara ilişkin öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ahlaki gelişim düzeyleri, Mükemmeliyetçilik
Cilt 12, No 27, 7 - 40, Haziran 2014
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi