Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  2

Amerika'da Kudüs'ü Kurmak İçin: Mormonlarda Din ve Değerler Eğitimi

Yazar: Yasin AKTAY

Mormonluk ilk ve tek yerli Amerikan dini sayılabilir. Amerika'da değerlerin eğitimi ve yeniden üretimi üzerinde son dönem sosyolojik literatürde toplumsal sermaye kavramının yan-terminolojisiyle düşünülmektedir. Amerika'da bir dinin, görünürde Amerikan karşıtı bir söylemi de olsa, Amerikanizm denilebilecek bir değerler bütününe eklemlenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu yazıda Mormonlukta din ve değerler eğitiminin değişik mekanizmaları irdelenmektedir. Bu mekanizmalar sadece ilk, orta ve yüksek eğitimdeki kurumsal yapılardan ibaret değildir. Mormonluğun en önemli özelliği din eğitimini hayatın her düzeyine yayma konusunda göstermekte olduğu performanstır. Diğer bir özelliği, yetişen her Mormon'un bir dinsel adanış konsepti içerisinde yetişmesi. Çünkü din Mormonlukta hayatın marjinal veya ikincil bir konusu değil, bizzat hayatın merkezidir. Böyle olduğu için de din eğitimi tamamen din için yaşayan, dinin amaçları ve hedeşerini gerçekleştirmeye adanmış bireyler yetiştirmeye yöneliktir. Kuşkusuz böyle bir eğitimin Amerikanizmin daha genel ideolojilerine eklemlenmesinin de kayda değer yolları vardır ve bu yollar bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mormonluk, Toplumsal Sermaye, Din Eğitimi, Değerler Eğitimi, Amerikanizm, Amerikan Dini, Misyonerlik
Cilt 1, No 3, 27 - 64, Temmuz 2003
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.