Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  4

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Dini Danışmanlık Modeli'nin Din Eğitimi Alan Erkek Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi

Yazarlar: Turgay ŞİRİN, Recep KAYMAKCAN

Bu makalede, genel anlamda batılı ülkelerde "pastoral psychology, pastoral care ve pastoral counseling" gibi isimlerle anılan ve "dini danışmanlık" olarak Türkçe'ye çevirmeyi tercih ettiğimiz danışmanlık alanı ile ilgili olarak, Türkiye'de uygulanmasına yönelik geliştirilen model ve bu modelin üniversite düzeyinde din eğitimi alan erkek öğrencilerin "durumluk kaygı ve sürekli kaygı düzeylerine etkisi" ile ilgili çalışmalar aktarılmaktadır. Makalede, geliştirilen modelin teorik temelleri aktarılmış ve geliştirilen model, eğitim ve psikoloji alanında sıklıkla kullanılan karışık desenlerin özel bir türü olan 2X2' lik "ön-test- son-test kontrol gruplu (split plot) deneysel desen" kullanılarak; grup danışmanlığı oturumları şeklinde uygulanmış ve deneklerin durumluk kaygı, sürekli kaygı düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, geliştirilen dini danışmanlık modelinin, uygulama yapılan öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin düşmesine sebep olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dînî Danışmanlık, Psikoterapi, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Din, Din Psikolojisi, Din Eğitimi
Cilt 11, No 26, 111 - 148, ARALIK 2013
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi