Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Turgay ŞİRİN

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Nişantepe Mahallesi Gelin Çiçeği Sokak Alemdağ Emlak Konutları Sitesi B7 Blok Daire 21 Çekmeköy - İstanbul

İlgi Alanları: Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Psikoteoloji, Pastoral Counseling, Psikoterapötik Dini Danışmanlık, Psikoterapi, Endüstriyel Psikoloji, Kurumsal Koçluk (Coaching) vb.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Şirin, T. (2005). Kişisel Gelişim Medeniyeti İslam Medeniyetinin Kişisel Gelişim Dinamikleri, Armoni Yayıncılık, İstanbul. | Şirin, T. (2008). Metafizik Varlıklardan Cinlere İnancın Psio-Sosyal Boyutları. Genç Akademisyenler Sempozyumu (1-2 Mayıs 2008), M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2009, S. 658.

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  6

Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ile Öznel Dindarlık Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar: Turgay ŞİRİN

Bu araştırmanın amacı, lise düzeyinde eğitim gören ergenlerin, problem çözme becerileri ile öznel dindarlık algıları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma, ilişkisel tarama modeline dayalı, betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini toplamda 293 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Kişisel Bilgi Formu" ve "Problem Çözme Envanteri (PÇE)" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin problem çözme becerileri ile öznel indarlık algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. devamını oku

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  4

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Dini Danışmanlık Modeli'nin Din Eğitimi Alan Erkek Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi

Yazarlar: Turgay ŞİRİN, Recep KAYMAKCAN

Bu makalede, genel anlamda batılı ülkelerde "pastoral psychology, pastoral care ve pastoral counseling" gibi isimlerle anılan ve "dini danışmanlık" olarak Türkçe'ye çevirmeyi tercih ettiğimiz danışmanlık alanı ile ilgili olarak, Türkiye'de uygulanmasına yönelik geliştirilen model ve bu modelin üniversite düzeyinde din eğitimi alan erkek öğrencilerin "durumluk kaygı ve sürekli kaygı düzeylerine etkisi" ile ilgili çalışmalar aktarılmaktadır. Makalede, geliştirilen modelin teorik temelleri aktarlmış ve geliştirilen model, eğitim ve psikoloji alanında sıklıkla kullanılan karışık desenlerin özel bir türü olan 2X2' lik "ön-test- son-test kontrol gruplu (split plot) deneysel desen" kullanılarak; grup danışmanlığı oturumları şeklinde uygulanmış ve deneklerin durumluk kaygı, sürekli kaygı düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi