Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Recep KAYMAKCAN

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Söğütözü Mah. 2176 Sok. No:25 Çankaya/Ankara

İlgi Alanları: Karşılaştırmalı din eğitimi, din eğitimi politikaları, gençlik ve din, hoşgörü ve insan hakları eğitimi, değerler eğitimi, din dersi öğretmeni yetiştirme, dini kurumlar.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Kaymakcan, R. (2007)Gençlerin Dine Bakışı: Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması, DEM Yayınları, İstanbul | Kaymakcan, R. (2009), Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri, Yeni Eğilimler: Çoğulculuk ve Yapılandırmacılık, Dem Yayınları, İstanbul · Kaymakcan, R. (2010), "A Turkish Response to the REDCo Project", Religion & Education, vol. 37, 1-5 | Kaymakcan, R. (2011), "Pluralismus und Konstruktivismus in der türkischen religionslehre für Religionslehrer und Religionsunterrichtsprogramme", eds, B. Uçar & D. Bergman, Islamischer Religionsunterricht in Deutschland, Verlag V&R Unipress, Göttingen, ss. 185-200 | Kaymakcan, R.(2011), "Islam in Turkish Religious Education: from tarditional Understanding to Modern", ed. E. Aslan, Islamic Textbooks and Curricula in Europe, Peter Lang, New York, ss. 251-272. | Kaymakcan, R. & Meydan, H. (2012). "Yerel-Evrensel İkileminde DKAB ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Değerler Eğitimi Özel Sayısı), 12 (2), s.1573-1591. ·Kaymakcan, R., Aşlamacı, İ., Yılmaz M. & Telli, A. (2013). Seçmeli Din Eğitimi Dersleri İnceleme ve Değerlendirme Raporu, Dem Yayınları, İstanbul.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  3

Paydaşlarına Göre İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının Değerlendirilmesi

Yazarlar: Kübra CEVHERLİ, Adnan TELLİ, Hasan Meydan, Recep KAYMAKCAN

Bu araştırma, yüksek din eğitimi veren İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programında görev alan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin programın fonksiyonlarına ve uygulama süreçlerinin kalitesine yönelik algılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma modelle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada İLİTAM öğrencilerinin görüşlerinin tespitinde anket tekniği, öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmeinde ise yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  4

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Dini Danışmanlık Modeli'nin Din Eğitimi Alan Erkek Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi

Yazarlar: Turgay ŞİRİN, Recep KAYMAKCAN

Bu makalede, genel anlamda batılı ülkelerde "pastoral psychology, pastoral care ve pastoral counseling" gibi isimlerle anılan ve "dini danışmanlık" olarak Türkçe'ye çevirmeyi tercih ettiğimiz danışmanlık alanı ile ilgili olarak, Türkiye'de uygulanmasına yönelik geliştirilen model ve bu modelin üniversite düzeyinde din eğitimi alan erkek öğrencilerin "durumluk kaygı ve sürekli kaygı düzeylerine etkisi" ile ilgili çalışmalar aktarılmaktadır. Makalede, geliştirilen modelin teorik temelleri aktarlmış ve geliştirilen model, eğitim ve psikoloji alanında sıklıkla kullanılan karışık desenlerin özel bir türü olan 2X2' lik "ön-test- son-test kontrol gruplu (split plot) deneysel desen" kullanılarak; grup danışmanlığı oturumları şeklinde uygulanmış ve deneklerin durumluk kaygı, sürekli kaygı düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. devamını oku

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  5

Pakistan Medreseleri: 11 Eylül Sonrası Yöneltilen İddialar ve Reform Çalışmaları

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, İbrahim AŞLAMACI

Bu makalede özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra küresel güvenliğin ve istikrarın önemli bir konusu haline gelen ve uluslar arası eğitim politikaları gündemine taşınan Pakistan'daki medreselerin durumu ve bu süreçte yapılan reform çalışmalarına dair bir analiz yapılması hedeflenmektedir.

11 Eylül sonrası Pakistan medreselerine ilişkin daha çok batılı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda Pakistan'daki medreselerin temelde iki noktada toplanabilecek iddialarla ithm edildikleri anlaşılmıştır. devamını oku

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  3

İmam-Hatip Liseleri Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, İbrahim AŞLAMACI

Bu makalede Cumhuriyet dönemi Türk eğitim sistemi içerisinde yer alan, haklarında en fazla konuşulan ve tartışılan kurumlardan biri olan İmam-Hatip Liselerine ilişkin Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan literatürün tespiti ve sınıflandırılması üzerinden bu konunun ele alınışına dair bir analiz yapılması hedeflenmektedir.

Bu çalışma kapsamında İmam-Hatiplerle ilgili 1951-2011 yılları arasında yayınlanan kitap, makale, bildiri, kitap bölümü ve tezlerden oluşan 155 adet akademik çalışmatespit edilerek bibliyografya oluşturulmuştur. devamını oku

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  4

Öğrencilerin Gözüyle İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, Mahmut ZENGİN, Hulusi Yiğit


Cilt 9, No. 22, 103-138, Aralık 2011

Recep Kaymakcan* Mahmut Zengin** ***
Özet- Bu araştırma, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümlerinde okuyan öğrencilerin, fakültelerindeki fiziki, sosyal, kültürel ve akademik imkânlar, bölüm programı, bölümde verilen eğitimin yeterliliği ve bölümlerin statüsü vb. konulardaki düşüncelerini ve memnuniyet düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini 2010 yılında Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahla Bilgisi Eğitimi bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmakta olup, örneklemini ise 12 farklı bölümden 1036 öğrenci oluşturmaktadır. devamını oku

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları ve Öğretmenlerine Göre Değerler Eğitimi

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, Hasan Meydan

Dünya'da eğitimin her boyutunda değerler ve eğitimine yapılan vurgu son yıllarda artmıştır. Bu artıştan din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri de payını almaktadır. 2005 ve 2006 yıllarında ilk ve ortaöğretimde yapılan program değişikliklerinde dersin tarihinde ilk defa olarak değerler ve eğitimine açıktan vurgu yapıldığı görülmektedir. Ortaöğretim programı her sınıf için değerler öğrenme alanına yer vermekte, her iki programın amaçları arasında, eğitimsel ve din bilimsel yaklaşımların açıklanıında değerlere temas edilmekte, öğrencilerin içselleştirmesi beklenen değerleri listelemekte ve değerler eğitiminde kullanılabilecek yöntemler önerilmektedir. devamını oku

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  3

İlahiyat Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Din E&itimi Konulu Makaleler Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, Bilal ÜNSAL

Artan bilimsel çalışmalara araştırmacıların ve ilgililerin kolayca ulaşabilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu önem farklı zamanlarda farklı dergilerde yayımlanmakta olan bilimsel makaleler için kendini daha fazla hissettirir olmuştur. Zira kitap veya akademik bir teze kıyasla, makalelerin varlığından haberdar olmak çoğu zaman daha zor olabilmektedir. Bu araştırma, din eğitimi alanındaki akademik makalelerden oluşan bir bibliyografya denemesi ile bu sürecin olumsuz yönlerinin aşılasına katkı sağlamayı hedeşemektedir. devamını oku

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  7

John M. Hull: Bir Din Eğitimcisi

Yazar: Recep KAYMAKCAN

Profesör John Hull, uluslar arası düzeyde din eğitimi alanında isim yapmış, uzun yıllar İngiltere Birmingham Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliğinde bulunmuş saygın bir bilim adamıdır. Bu makalede, din eğitimi bilimine önemli katkılar yapmış Hull'ın hayatı, bazı konulardaki görüşleri, ulusal ve uluslar arası seviyede din eğitimine yaptığı katkılar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca son derece zengin olan eserlerinin bir listesi sunulacaktır.

. devamını oku
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.