Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  5

COVID-19 Sürecinde Salgın Hastalık Anksiyetesi, Dini Başa Çıkma, Manevi İyi Oluş ve Huzur Etkileşiminin Değerlendirilmesi

Yazarlar: Süleyman KAHRAMAN, Nimet Göknur GÖZEN

Bu çalışma, COVID-19 salgını sırasında salgın kaygısı, dinî başa çıkma (olumlu ve olumsuz), manevi iyi oluş ve huzur arasındaki ilişkileri incelemektedir. Ayrıca, çalışma bu değişkenlerdeki cinsiyet ve yaşa dayalı potansiyel farklılıkları araştırmaktadır. Örneklem 405 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler Salgın Anksiyete Ölçeği, Dinî Başa Çıkma Ölçeği, Manevi İyi Oluş Ölçeği ve Huzur Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bulgular, salgın kaygısı ile hem olumlu hem de olumsuz dinî başa çıkma arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu, ancak genel manevi iyi oluş veya huzur ile anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymaktadır. Alt ölçekler incelendiğinde, olumlu ve olumsuz dinî başa çıkmanın manevi iyi oluş ile pozitif ve anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Olumsuz dinî başa çıkma ile huzur arasında zayıf bir negatif ilişki bulunmuştur. Daha da önemlisi, manevi iyi oluş ile huzur arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu makalede sonuçlar, COVID-19 salgını sırasında salgınla ilgili kaygı, dinî başa çıkma mekanizmaları, manevi iyi oluş ve huzur deneyimi arasındaki karmaşık etkileşimi vurgulayarak mevcut literatür bağlamında tartışılmaktadır. Ayrıca halk sağlığı krizleri sırasında bireylerin iyi oluşlarını desteklemeye yönelik öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Salgın Hastalık Anksiyetesi, Dinî Başa Çıkma, Manevi İyi Oluş, Huzur
Cilt 22, No 47, 127 - 152, Haziran 2024
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.