Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 47

Jenerik

47. SAYI JENERİK

Dergimizin 47. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  1

"Esra Erol'da" Programı Bağlamında Türkiye'deki Değer Erozyonu: Aile Birliğine Önem Verme

Yazarlar: Faruk GEZER, Sevgi COŞKUN KESKİN, Nurullah ARIÇAM

Medyanın gelişmesi ve değişmesiyle değerlere yüklenen anlamlar da değişmiş toplumun olaylara ve davranışlara yaklaşımı yeni boyutlar kazanmıştır. Kadınların sesi olma ve çeşitli sorunları çözme iddiasıyla ortaya çıktığı ifade edilen programlarla toplumda yaşanan değer erozyonları da daha görünür olmuştur. Bu çalışmada, bu programlardan biri olan "Esra Erol'da" programında yer alan, özellikle aile içinde yaşanan olaylar analiz edilerek Türkiye'deki değer erozyonları ve bu erozyonlara neden ola durumlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. devamını oku

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  2

Farklı Kültürlerden Ebeveynlerin "Aile" ve "Çocuk" Metaforları: Türkiye ve Endonezya Örneği

Yazarlar: Arzu ÖZYÜREK, Özlem GÖZÜN KAHRAMAN, Intan PUSPITASARI

Bu çalışmada, farklı kültürlerden ebeveynlerin "aile" ve "çocuk" metaforlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu Türkiye'den (n=40) ve Endonezya'dan (n=45) gönüllü ebeveynlerden oluşmuştur. Nitel araştırma desenindeki çalışmada katılımcılardan "Aile…gibidir. Çünkü…" ve "Çocuk…gibidir. Çünkü…" cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde kodlama, kategori oluşturma aşamaları izlenerek metafor kategorileri ve sayıları belirlenmiştir. Sonuç olarak "aile" metaforlarının Tür ebeveynlerde "birlik/beraberlik/ bütünlük, korunma/güven, yaşam kaynağı, psikolojik iyi olma, gelişim" ve Endonezyalı ebeveynlerde "korunma/güven, psikolojik iyi olma, birlik/beraberlik/bütünlük, en değerli şey, öğrenme ortamı, emek/çaba" şeklinde sıralandığı belirlenmiştir. devamını oku

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  3

Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Annelerinin Bireysel Değerlerinin İncelenmesi

Yazarlar: Meral TANER DERMAN, Şeyma TÜREN

Okul öncesi eğitime devam eden çocukların annelerinin bireysel değerleri ile demografik faktörlerin ilişkisini inceleyen ulusal ve uluslararası alandaki araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu sınırlılık göz önüne alınarak yürütülen bu araştırmada, okul öncesi eğitime devam eden çocukların annelerinin bireysel değerlerinin (disiplin, sorumluluk, güven, bağışlama, dürüstlük, paylaşma, saygı ve doğruluk) çeşitli faktörlere (yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, algılanan sosyoekonomik düzy, medeni durum ve çocuğun cinsiyeti) göre değişiklik gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır. devamını oku

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  4

İkinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının Kök Değerler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Aysel ARSLAN, Erdinç AKPINAR

Değer, herhangi bir varlığın kıymetini belirtmek için kullanılan bir kıstas olarak tanımlanmaktadır. Değer kavramının insan, toplum ve ülke bağlamında özelden genele doğru tanımları yapılabilir. Değerler bireyin hayatını yönlendiren, davranışlarını etkileyen ve toplum içindeki normlara uyumu sağlayan önemli unsurlardır. Değerler genellikle kişinin inançları, ahlaki normları ve yaşam amacını yansıtan temel prensiplerdir. Bireyin kararlarını, ilişkilerini, iş hayatını ve genel yaşam tarzını şekllendirerek bunlara yön vermektedir. devamını oku

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  5

COVID-19 Sürecinde Salgın Hastalık Anksiyetesi, Dini Başa Çıkma, Manevi İyi Oluş ve Huzur Etkileşiminin Değerlendirilmesi

Yazarlar: Süleyman KAHRAMAN, Nimet Göknur GÖZEN

Bu çalışma, COVID-19 salgını sırasında salgın kaygısı, dinî başa çıkma (olumlu ve olumsuz), manevi iyi oluş ve huzur arasındaki ilişkileri incelemektedir. Ayrıca, çalışma bu değişkenlerdeki cinsiyet ve yaşa dayalı potansiyel farklılıkları araştırmaktadır. Örneklem 405 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler Salgın Anksiyete Ölçeği, Dinî Başa Çıkma Ölçeği, Manevi İyi Oluş Ölçeği ve Huzur Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bulgular, salgın kaygısı ile hem olumlu hem de olumsuz dinî başa çıkma arasınd pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu, ancak genel manevi iyi oluş veya huzur ile anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymaktadır. devamını oku

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  6

Dindar Bireylerin Bilge Kişi Algısı: Bir Metafor Analizi

Yazar: Hatice TEMİRAK YÜZBAŞI

Bu makalenin amacı, (i) dini bir bağlılığı ve hayat tarzı olduğunu belirten kişilerin bilgelik algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak, (ii) bu algıların kategorizasyonuna etki eden faktörleri incelemek ve (iii) kendi yaşamlarında etki bırakan kişi seçimleri ile bilge kişi idealleri arasındaki ilişkiyi anlamaktır. Nitel araştırma desenlerinden olgubilimi temel alan araştırmanın çalışma grubunu; amaçlı örnekleme içerisinde kartopu ve ölçüt örnekleme ile 19-40 yaş aralığındaki %20'sierkek (19 kişi), %80'i kadın (76 kişi) olmak üzere lisans (%58,9; 56 kişi) ve lisansüstü (%41,1; 39 kişi) eğitim düzeyine sahip, dine ilgisinin orta (%57,9; 55 kişi) ve yüksek düzeyde (%42,1; 40 kişi) olduğunu belirten 95 kişi oluşturmaktadır. devamını oku

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  7

TRT EBA TV'deki Öğretim Videoları Değerler Eğitimine Ne Kadar Katkı Yapıyor?

Yazar: Fatma COŞTU

Millî Eğitim Bakanlığı na bağlı bir kanal olan TRT EBA TV'deki öğretim videoları aracılığıyla yayılan kök değerlerin ülke genelindeki tüm öğrenciler tarafından benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, TRT EBA TV'de 5. sınıftan 8. sınıfa kadar fen bilimleri öğretim videolarında sunulan kök değerleri analiz etmektir. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. TRT EBA TV'de 5. sınıftan 8. sınıfa kadar yayınlanan toplam 27 öğretim videosu analiz edilmiştir. Elde edilen souçlar, öğretim videolarının on kök değerden bazılarını kapsadığını, ancak hepsini kapsamadığını göstermiştir. devamını oku

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  8

Okulun Sosyalleşme Rolü Bağlamında Kültürel Değerlerin Öğretilmesine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Yazar: Yavuz Ercan GÜL

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin kültürel değerleri öğrencilere aktarırken yaptıkları sınıf ve sınıf dışı uygulamaların incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, yorumlayıcı bir geleneğe sahip, nitel bir yaklaşıma dayalı fenomenolojik desenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde öğretmen olarak görev yapan kişiler oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu ve mülakat aracılığıyla toplanmıtır. devamını oku

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  9

Anlamlandırma İhtiyacı Ölçeği-Kısa Formu\'nun Türkçe Uyarlaması

Yazarlar: Halil EKŞİ, Melike SEVEN

Bu çalışmanın amacı, Anlamlandırma İhtiyacı Ölçeği-Kısa Formu'nun (The Need for Sense-making Scale-short Form) geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yaparak Türkçe'ye uyarlamaktır. Bireylerin anlamlandırma ihtiyacını ölçmeyi amaçlayan özgün ölçek toplam 7 maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 18-65 yaş aralığında 148 kadın, 92 erkek olmak üzere toplam 240 yetişkin oluşturmaktadır. Ölçek uyarlama sürecinin ilk aşamasında, ölçek için gerekli izinlerin alınmasının arından ölçme aracının Türkçe'ye çeviri aşamasında çeviri-tekrar çeviri metodundan yararlanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.