Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  2

Değer Yönelimleri Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması

Yazarlar: Hüseyin ÇALIŞKAN, Çağla KARADEMİR

Bu çalışmada, Fries ve arkadaşları tarafından geliştirilen Değer Yönelimleri Ölçeği (DYÖ)'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerli için İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 46 kişilik öğrenci grubuna Türkçe ve İngilizce formlar uygulanmıştır. Formlardan elde edilen puanlar arasında anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. DYÖ'nin faktör yapısını ortaya çıkarmak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda toplam varyansın % 74.26'sını açıklayan 4 madde ve iki farklı değer yönelimini (iyi oluş ve başarı değer yönelimleri) ölçen bir yapı elde edilmiştir. DYÖ'nin madde toplam korelasyonları .41 ile .54 arasındadır. İyi oluş değer yönelimi alt ölçeğinin faktör yükleri .80 ve .60, başarı değer yönelimi alt ölçeğinin ise .75 ve .32'dir. DYÖ'nin iyi oluş değer yönelimi boyutunun testtekrar test güvenirlik katsayısı .86, iç tutarlık ve iki yarı test güvenirlik katsayılarının .73 olarak bulunmuştur. Başarı değer yönelimi boyutunun ise test-tekrar test güvenirlik katsayısı .83, iç tutarlık katsayısı .56 ve iki yarı test güvenirlik katsayılarının .58'dir.

Anahtar Kelimeler: Değer Yönelimleri Ölçeği, Geçerlik ve güvenirlik
Cilt 12, No 28, 47 - 68, Aralık 2014
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi