Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  1

Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Ahlaki Değer Yönelimleri

Yazarlar: Refik BALAY, Ahmet KAYA

Bu araştırma, betimsel-ilişkisel ve tarama modelinde bir çalışmadır. Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının ahlaki değer yönelimlerini betimlemeyi ve çeşitli değişkenlere göre incelemeyi amaçlayan bu araştırma, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Güzel Sanatlar Resim-İş ve Müzik Öğretmenliği programlarında okuyan 242 öğrenci/öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmn adaylarının ahlaki değer yönelimlerini belirlemek amacıyla Balay (2011) tarafından geliştirilen Moral Erdemler Ölçeği kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  2

Değer Yönelimleri Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması

Yazarlar: Hüseyin ÇALIŞKAN, Çağla KARADEMİR

Bu çalışmada, Fries ve arkadaşları tarafından geliştirilen Değer Yönelimleri Ölçeği (DYÖ)'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerli için İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 46 kişilik öğrenci grubuna Türkçe ve İngilizce formlar uygulanmıştır. Formlardan elde edilen puanlar arasında anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. DYÖ'nin faktör yapısını ortaya çıkarmak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda toplam varyansın % 74.26'snı açıklayan 4 madde ve iki farklı değer yönelimini (iyi oluş ve başarı değer yönelimleri) ölçen bir yapı elde edilmiştir. devamını oku

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  3

Kohlberg'in Ahlak Gelişim Teorisine Yönelik Bazı Eleştiriler

Yazar: Semra ÇİNEMRE

Kohlberg'in ahlak gelişim teorisi, uluslararası düzeyde kabul gören ve pek çok çalışmaya temel teşkil eden bir teoridir. Bununla birlikte teori, özellikle Batı'da, kendisine meydan okuyan ciddi eleştirilerle de karşı karşıya kalmıştır. Hatta bu eleştirilere karşı savunma eleştirileri yapılmış ve tüm eleştirilerdeki vurgulardan hareketle yeni bazı teoriler daha geliştirilmiştir. Ancak tüm bu gelişmeler Türkiye'deki literatüre henüz girememiştir. Nitekim ülkemizde Kohlberg'in teorisi üzerine yaılan çalışmalar, genellikle ahlak gelişim basamaklarıyla sınırlı kalmış, teorinin eleştiriye açık yönleri göz ardı edilmiştir. devamını oku

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  4

Sosyal Pekiştireçlerin ve Model Davranışlarının, Çocukların Ahlaki Yargılarının Şekillenmesindeki Etkisi (Bandura Örneği)

Yazar: Ramazan GÜREL

Bu makale, Bandura'nın 5-11 yaş aralığındaki çocukların ahlaki yargılarının şekillenmesinde model alma ve sosyal pekiştireçlerin etkisini test etmek üzere gerçekleştirdiği araştırmasının ulaştığı sonuçları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda makalede, Bandura tarafından üç farklı deney ortamında 5-11 yaşlarındaki çocuklar üzerinde, ahlaki gelişim ve uyum sağlamada sosyal öğrenme, pekiştireçler ve model davranışlarının etkilerine dair gerçekleştirilen deneysel faaliyetlerin uygulama onuçlarına ve bu sonuçlarla ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. devamını oku

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  5

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişiminde Hizmet İçi Eğitimin Yeri (İstanbul Örneği)

Yazar: Ayhan ÖZ

Bu araştırma Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının mesleki gelişimlerine katkısı noktasındaki görüşlerini, bu faaliyetlere dair gereklilik ve memnuniyet algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ülkemizde DKAB öğretmenlerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programları ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkezî ve mahallî birimler eliyle yürütüldüğünden bu çalışmada Bakanlık tarafından düenlenen hizmet içi eğitim etkinlikleri üzerinde durulmuştur. devamını oku

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  6

Okul Öncesi Eğitimde Verilecek Öncelikli Değerlere İlişkin Veli Görüşleri

Yazarlar: Şenol YAKA, Demet YALÇIN, Esin DENİZLİ

Bu araştırmanın amacı, Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki okulöncesi velilerinin, okulöncesi eğitimde verilecek öncelikli değerlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için okulöncesi velilerinin değerlere bakış açıları 'sosyo-ekonomik durum, yaş, eğitim durumu, meslek, cinsiyet' açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Eskişehir ili Odunpazarı ilçesindeki ilköğretim ve bağımsız anaokullarında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Odunpazar ilçesinde 113 okul ve 4604 öğrenci oluşturmaktadır. devamını oku

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  7

Dua Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Erkan YAMAN, Yunus Emre TEMİZ

Bu araştırmanın amacı, bireyleri duaya iten güdüleri ve duanın bireyler üzerindeki etkilerini gösteren bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 176'sı erkek, 239'u bayan ve yaş ortalaması 30 olan toplam 415 yetişkinin (genç yetişkin) katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme çalışmasında açımlayıcı faktör analizi kullanılmış, madde ayırt edicilikleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda toplam varyansın % 54.22'sini açıklayan 23 maddeden oluşan bir ölçekelde edilmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.