Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  1

Din Dilinin Mahiyeti ve Kavramsal Uzlaşı Sorunu

Yazar: Suat Cebeci

Din dilinin gerek oluşumu, gerekse mantık bağlamlarına ve fonksiyonlarına dair farklı özellikleri, onu günlük dilden bir ölçüde ayırmakla beraber din dilinin günlük dille doğrudan ilişkili olması da kaçınılmazdır. Zira günlük dilin hem "bizi anlatma" hem de "bize anlatma" şeklindeki fonksiyonu din dili içinde geçerlidir. Bununla birlikte iletilen dini mesajı kavratma ve kastedilen anlam konusunda ikna etme bakımından din dilinin kendine özgü işlevi ve ikna etme yöntemi göz ardı edilemez. Günlük dilin ve buna paralel olarak din dilinin gelişme sürecinde değişmez dini anlamların doğru intikalinin ve sürekliliğinin temini sorunu, din dilinin kavramları üzerinde belli uzlaşmaları zorunlu kılmaktadır. Din dilinin mahiyetinin, fonksiyonlarının ve ikna yönteminin irdelendiği makalede bu dili kullanma güçlüklerine işaret edilerek bazı örneklerden hareketle dini kavramlar üzerinde uzlaşmanın gerekliliğine dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Din Dili, Dini Kavram, Dini Anlatım, Dini İletişim
Cilt 2, No 5, 7 - 20, Ocak 2004
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.