Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  1

Din Dilinin Mahiyeti ve Kavramsal Uzlaşı Sorunu

Yazar: Suat Cebeci

Din dilinin gerek oluşumu, gerekse mantık bağlamlarına ve fonksiyonlarına dair farklı özellikleri, onu günlük dilden bir ölçüde ayırmakla beraber din dilinin günlük dille doğrudan ilişkili olması da kaçınılmazdır. Zira günlük dilin hem "bizi anlatma" hem de "bize anlatma" şeklindeki fonksiyonu din dili içinde geçerlidir. Bununla birlikte iletilen dini mesajı kavratma ve kastedilen anlam konusunda ikna etme bakımından din dilinin kendine özgü işlevi ve ikna etme yöntemi göz ardı edilemez. Günlk dilin ve buna paralel olarak din dilinin gelişme sürecinde değişmez dini anlamların doğru intikalinin ve sürekliliğinin temini sorunu, din dilinin kavramları üzerinde belli uzlaşmaları zorunlu kılmaktadır. devamını oku

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  2

Din Öğretiminde Yeni Yöntem Tartışmalarında Kuramdan Uygulamaya: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları (Ankara Modeli)

Yazarlar: Recai Doğan, Nurullah ALTAŞ

Ankara Modeli, en genel anlamda, 1999 yılında imam hatip liselerinde, 2001'de de ilköğretim kurumlarında uygulamaya başlanılan öğretim progranlarını ifade eder. Diğer taraftan Ankara Modeli, din anlayışındaki değişimin, eğitimdeki ve din öğretimindeki yeni yaklaşımların din öğretimi programlarına yansımasıdır. Ankara Modeli din öğretimindeki yeni yaklaşımların uygulamaya yansıması bakımından önemlidir. Bu bağlamda makalede, Ankara Modeli'nin ortaya çıkış sebepleri, bilimsel arka planı, türü, elsefesi ve uygulanma süreci incelenmiştir. devamını oku

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  3

Dini ve Manevi Eğitimin Öyküsel Pedagojisi

Yazar: Clive Erricker

Bu makale öyküsel (narrative) pedagojinin içerdiği prensipler ve süreçleri tanımlamaktadır. Öyküsel pedagojiler yapısalcı ve postmodern teorilere dayandığı için, eğitimin özünde modernist müfredat modelleriyle gerilim içindedir. Bu makale söz konusu gerilimi ele almakta, bir öyküsel pedagojik modelin sınıf ve müfredat ortamları içinde ve dışında faaliyet gösterebileceği yolu örneklemektedir. Makale bu modelin İngiltere'de Müslüman bir dini okul (medrese) ortamında uygulanmasının sonuçlarını gstermekte ve analiz etmekte, seküler devlet okullarında dini ve manevi eğitim pedagojisi için model sağlayabilecek bir yapıyı sunmaktadır. devamını oku

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  4

Osmanlı Döneminde Robert Kolej ve Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)deki Din Eğitimine Karşılaştırmalı Bakış

Yazar: Emine KESKİNER

Bu çalışmada, ülkemizde Amerikan ekolünün temsilcisi olan Robert Kolej ile Fransız ekolü olan Mekte-i Sultani (Galatasaray Lisesi)nin Osmanlı dönemindeki din eğitimi uygulamaları değerlendirilmeye çalışılmıştr. Değerlendirme kapsamında öncelikle her iki okulun dine bakış açısına yer verilmiş, ardından bu bakış açılarının pratiğe nasıl yasıdığı üzerinde durulmuştur. Her iki okulun da öğretmen unsuru ve din dersleri ayrı ayrı değerlendirmeye alırken, Robert Koleji ile ilgili bölümde ibadet boyuuyla ilgili malzemelerin yeterince olmaması nedeniyle ibadet eğitimi ayrı başlık altında değerlendirilmemiş, aynı şekilde Mekteb-i Sultani ile ilgili bölümde de, din eğitiminin fikri boyutunun belirgin olmaması nedeniyle bu konu için ayrı bir başlık atılmamıştır. devamını oku

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  5

Yaşlılık Döneminde Dini Etkinliklerin Sosyal destek Sağlama Açısından Önemi

Yazar: M. Akif Kılavuz

Yaşlılık dönemi ile din ve ruhani hayat arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmalarda 1940'lı yıllardan itibaren artış görülmektedir. Bu araştırmalar dinin, yaşlılık dönemindeki bireyler için daha anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Din, Yaşlıların hem bireysel hem de sosyal hayatlarında olumlu etkiler meydana getirmektedir. Dini inancın, Yaşlıların hayatlarında, ölüm korkusunu hafişetme, arkadaşlık temin etme, dini etkinliklere içten bir kabul gösterme ve ihtiyaç durumunda kendisine yardım edimesi gibi pek çok faydaları bulunmaktadır. devamını oku

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  6

Kişi-Örgüt Değer uyumunu Ölçme Çalışmaları ve Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

Yazar: Mesut SAĞNAK

Değer kavramı, antropoloji, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi ayrı disiplinlere dayalı farklı teorik temllere sahiptir. Bu durum, değer kavramına çok yönlü ve karmaşık bir yapı kazandırmıştır. Antropologlar, geleneksel olarak değerleri kültürün özü olarak görürler. Felsefeciler değer kavramını idealleri betimlemek için kullanırken, sosyoloji dünyasında değerler, toplumun karakteristik temel normatif standartlarını oluşturur. Psikolojik perspektiften değerler, tutum ve davranışların belirleyiisi olarak tanımlarnır. devamını oku

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  7

Avrupa Birliğinde Değerler Eğitimi

Yazar: Cem Topsakal

Avrupa Birliği barış, birlik, eşitlik, özgürlük, dayanışma, ekonomik ve sosyal güvenlik gereksinimin karşılanması, temel haklar gibi genel/temel değerlere, Avrupalılık, Avrupalılık bilinci, ortak Avrupa kimliği/kimliğe Avrupa boyutu, Avrupa vatandaşlığı, Avrupa Birliği Yönetimine aktif katılım, Avrupa Birliği'nde sosyal kaynaşma/birleşme/yapışma/içericilik, sosyal dışlayıcılığın reddi gibi oluşturulmak istenen değerlerin Avrupa Birliği eğitim programlarında nasıl yer aldığı ortaya konulmaya çlışılmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.