Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  2

Din Sosyolojisinde Dini Grup Tipolojileri

Yazar: Ahmet Faruk KILIÇ

Din sosyolojisinin önemli konularından birisi dini grup kavramıdır. Dini grup, sosyal grubun bir alt başlığıdır. Dini grup tipolojileri ise, dini grupların ayırıcı özelliklerine dayanarak onların bir şema halinde sınıflandırılmasını ifade etmektedir. Batı'da dini grup tipolojileri daha çok kilise ve onun alt gruplarından hareketle yapılmıştır. Bu noktada Hıristiyanlığın dışındaki diğer dinler pek itibara alınmamıştır. Batılı din sosyologları genel olarak dini grupları; topluma verilmiş birer cevap, birer sosyal realite ve sosyalleşme çabaları olarak algılamaktadır. Bu durum Batı'da birçok dini grubun resmen tanınmasıyla yakından ilgilidir. Batı'da dini grup tipolojileri genellikle ´church-sect` dikotomisinden hareketle; ´ecclesia`, ´sect`, ´denomination` ve ´cult` kavramları etrafında oluşmuştur. Öte yandan B.R. Wilson gibi bazı sosyologlar, bu sınıflamayı teolojik bularak, kendilerine göre daha sosyolojik bir dini grup tipolojisi önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Dini Grup, Dini Grup Tipolojisi, Ecclesia, Sect, Denomination, Cult
Cilt 5, No 13, 37 - 58, Haziran 2007
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.