Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  1

Darülfünun İlahiyat Fakültesi, Fakülte Meclisi'nin Kurulması ve İlk Meclis Zabıtları (1911-1912)

Yazar: Ali ARSLAN

Osmanlı Devleti'nde modernleşme hareketi neticesinde Avrupa tarzında bir üniversite Darülfünun adıyla 1845 yılında kuruldu. 1900 yılana kadar üç kez fasılalarla açılıp kapanan üniversite, bu tarihten itibaren eğitimine aralıksız devam etti. 1900 senesinde aynı zamanda İlahiyat Fakültesi (Ulum-ı Şeriye) bölümü de hizmete girdi. İstanbul Üniversitesi'nin ikinci kez yeniden yapılandırılması döneminde akademik ve bilimsel özgürlüğün geliştirilmesi amacıyla fakülte ve meclisleri de yeniden düzenledi. devamını oku

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  2

Din Sosyolojisinde Dini Grup Tipolojileri

Yazar: Ahmet Faruk KILIÇ

Din sosyolojisinin önemli konularından birisi dini grup kavramıdır. Dini grup, sosyal grubun bir alt başlığıdır. Dini grup tipolojileri ise, dini grupların ayırıcı özelliklerine dayanarak onların bir şema halinde sınıflandırılmasını ifade etmektedir. Batı'da dini grup tipolojileri daha çok kilise ve onun alt gruplarından hareketle yapılmıştır. Bu noktada Hıristiyanlığın dışındaki diğer dinler pek itibara alınmamıştır. Batılı din sosyologları genel olarak dini grupları; topluma verilmiş birer evap, birer sosyal realite ve sosyalleşme çabaları olarak algılamaktadır. devamını oku

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  3

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problemleri - Dicle Üniversitesi Örneği -

Yazar: Ejder OKUMUŞ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de din eğitiminin problemleri bağlamında üniversite düzeyinde din eğitim ve öğretimi yapan kurumlardan İlahiyat Fakülteleri'ni, bu Fakültelerden biri olan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneğinde incelemektir. Bu araştırma, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimle ilgili problemlerini anlamaya ve böylece Türkiye'deki bütün İlahiyat Fakülteleri'nin sorunlarına ışık tutmaya çalışmaktadır. Anket, görüşme ve dolaysız gözlem teknilerinin kullanıldığı makalede, çalışmanın anahtar kavramlarından olan ve öğrencilerin eğitimleri etrafında ortaya çıkarak onları olumsuz etkileyen sorunları ifade etmek üzere seçilen "problemler", öğrencilerin kendi görüş ve yaklaşımları esas alınarak tespit edilmektedir. devamını oku

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  4

Durkheim Sosyolojisinde Ahlâkî Kontrol Sorunu

Yazar: Cevat ÖZYURT

Bu çalışma, sosyolojiyi toplumsal bütünleşme bilimi olarak gören Emile Durkheim'ın ahlâk anlayışı üzerinedir. Çalışmanın ilk yarısında Durkheim sosyolojisinde şu sorulara cevap aranmaktadır: Ahlâkın toplumsal işlevi nedir? Geleneksel toplumlar ile modern toplumlar arasında ahlâkî farklılıklar nelerdir? Modern toplumlarda yükselen yeni değerler nelerdir? Ahlâkın modern toplumlarda bütünleşme sağlamadaki başarısızlık nedenleri nelerdir? Çalışmanın ikinci yarısında Durkheim'ın modern toplumlarınahlâk sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve meslek ahlâkı üzerine görüşleri değerlendirilmektedir. devamını oku

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  5

Osmanlı'nın Klasik Döneminde Felsefe ve Değeri

Yazar: Hatice TOKSÖZ

Osmanlı Türk düşüncesinde felsefe, kelâm ve tasavvuf arasındaki sınırlar ortadan kalkmış, bu üç alanın problemleri âdeta iç içe girmiştir. Osmanlı bilginlerinin felsefeye karşı tavrını ve bu dönemde felsefeye ilginin olup olmadığını belirlerken bu durumun dikkate alınması gerekir. Çalışmamızda, klâsik dönem Osmanlı bilginlerinin felsefeye genelde müspet yönde ilgi gösterdikleri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda Tehâfüt yazma geleneğinin devam ettirilmesi, birtakım felsefî problemlerin incelenmei, çeşitli eserlerde felsefî meselelerin yer alması, felsefeye karşı müspet tavrı belirleyen hususlar olarak değerlendirilmiştir. devamını oku

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  6

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlâk Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği)

Yazar: Kadir ULUSOY

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin ahlâk ve tarih eğitimi ilişkisi üzerine görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Sakarya ilinde görev yapan 103 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler bilgisayarda SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek için aritmetik ortalama (x) ve standart sapma (Ss) hesaplanmıştır. Görüş ve değerlendirmeler arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek çin varyans analizi kullanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.