Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 14

CİLT  5

Aralık 2007

MAKALE  1

Hayat Bilgisi Dersinde Ailelerin Çoklu Zekâ Kuramı Hakkında Bilgilendirilme Biçimlerinin Öğrencilerin Proje Başarıları ve Tutumlarına Etkisi

Yazar: Mustafa BEKTAŞ

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersinde öğrencilerin ailelerinin Çoklu Zekâ Kuramı [ÇZK] hakkında bilgilendirilme biçimlerinin, öğrencilerin proje başarıları ve hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya 2006?2007 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında, Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Orhangazi İlköğretim Okulu'nun 3/A ve 3/B sınıflarında okuyan toplam 24 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerden 12'sinin ailesi ÇZK hakkında basılı materyalle, diğer 12'sinin ailesi ise sözel yolla bilgilendirilmiştir. Öğrenciler, altı hafta boyunca araştırmacı rehberliğinde proje çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Araştırma sonunda, aile bilgilendirme biçimi ile ilgili olarak aileleri sözel yolla ÇZK hakkında bilgilendirilen öğrencilerin proje başarıları, aileleri basılı materyalle ÇZK hakkında bilgilendirilen öğrencilerin proje başarılarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin ailelerinin ÇZK hakkında bilgilendirilme biçimlerine göre hayat bilgisi dersine yönelik ön tutumları ve ön tutumlarına göre düzeltilmiş son tutumları arasında p<.05 düzeyinde statistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile bilgilendirilmesi, Proje başarısı, Hayat bilgisi dersine yönelik tutum
Cilt 5, No 14, 9 - 28, Aralık 2007
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.