Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 14

CİLT  5

Aralık 2007

MAKALE  1

Hayat Bilgisi Dersinde Ailelerin Çoklu Zekâ Kuramı Hakkında Bilgilendirilme Biçimlerinin Öğrencilerin Proje Başarıları ve Tutumlarına Etkisi

Yazar: Mustafa BEKTAŞ

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersinde öğrencilerin ailelerinin Çoklu Zekâ Kuramı [ÇZK] hakkında bilgilendirilme biçimlerinin, öğrencilerin proje başarıları ve hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya 2006?2007 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında, Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Orhangazi İlköğretim Okulu'nun 3/A ve 3/B sınıflarında okuyan toplam 24 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerden 12'sinin ailesi ÇZK hakkında basılımateryalle, diğer 12'sinin ailesi ise sözel yolla bilgilendirilmiştir. devamını oku

SAYI 14

CİLT  5

Aralık 2007

MAKALE  2

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Değer Sistemleri

Yazarlar: Burhanettin DÖNMEZ, Melike CÖMERT

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sahip olduğu değerlere ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2006?2007 öğretim yılında, Malatya ili şehir merkezindeki, ilköğretim okullarında görev yapan 4627 öğretmen, örneklemini ise, araştırma evreninden seçkisiz örneklemeyle belirlenen 575 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplamada, Lussier tarafından geliştirilen, 16 madde ve 8 alt boyuttan oluşan bir ölçekten yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında, ğretmen değerlerinin cinsiyet, kıdem, medeni durum, branş ve eşin eğitim düzeyi değişkenlerine göre fark gösterip göstermediğine bakılmış, ayrıca öğretmenlerin aynı değere ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük durumlara ilişkin algıları arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. devamını oku

SAYI 14

CİLT  5

Aralık 2007

MAKALE  3

Çocuk ve Gençlerde Şiddet Olgusu ve Önlenmesine Yönelik Öneriler

Yazar: Hayati HÖKELEKLİ

Son yıllarda ülkemizde ilk ve orta öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler arasında şiddet olaylarının kayda değer bir seviyeye ulaştığı görülmektedir. Bu durum başta aileleri, okul yöneticilerini ve toplumun her kesimini endişeye sevk etmektedir. Konunun uzmanları bu sorunun çözümü yönünde çeşitli öneriler geliştirmektedirler. Bu yazıda şiddet olgusu özellikle çağdaş dünya görüşü ile şekillenen karakter yapıları ve ahlâk anlayışı çerçevesinde ele alınıp yorumlanmaktadır. Sorunun çözümünde in, ahlâk ve değerler alanının güçlendirilmesi temelinde öneriler sunulmaktadır. devamını oku

SAYI 14

CİLT  5

Aralık 2007

MAKALE  4

İngiltere'de İlköğretim Performans Değerlendirme Sistemi ve Türkiye İçin Öneriler

Yazar: Filiz MEŞECİ

Bu çalışmada İngiltere'de ilköğretim performans değerlendirme sistemini incelemek ve buradan yola çıkarak Türkiye için önerilerde bulunmak amaçlamıştır. Bu amaçla İngiltere ve Türkiye'de ilköğretim kurumlarında performans değerlendirme çalışmaları ele alınmıştır. Öncelikle İngiltere'de uygulanan denetim ve ulusal sınav odaklı sistem incelenmiş, daha sonra Türkiye'de son birkaç senedir üzerinde çalışılan ilköğretimde performans değerlendirme çalışmaları ve 2008 yılında uygulanmaya başlanacak oan Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. devamını oku

SAYI 14

CİLT  5

Aralık 2007

MAKALE  5

Hz. Peygamber Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi

Yazar: Hüseyin YILMAZ

Hz. Peygamber döneminde cami eğitiminin hedef kitlesi çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek ayrımı gözetilmeksizin bütün Müslümanlardan oluşuyordu. Günümüzde ise, erkek cemaatin camilerde sunulan hutbe, vaaz ve diğer etkinlikler yoluyla önemli ölçüde yaygın din eğitimi hizmeti aldığı, ancak kadınların cami eğitiminden yeterince yararlanamadığı görülmektedir. Din hizmetleri alanındaki bu eksikliğin giderilerek cami eğitimini kadın-erkek, genç-yaşlı ayrımı yapılmaksızın toplumun tamamını kuşatacakbir özelliğe kavuşturmak son derece önemlidir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.