Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  1

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersi ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları

Yazar: Süleyman AKYÜREK

Bu araştırmada, günümüz Türkiye'sinde örgün din eğitimi öğretmenlerinin (İHL Meslek Dersleri ve DKAB Dersi Öğretmenleri) eğitim-öğretim bilgi ve becerilerine ilişkin yeterlik algıları ortaya konmaya çalışılmıştır. Örgün din eğitimi öğretmenlerinin eğitim-öğretim algıları ile cinsiyetleri, kurumları, mezun oldukları bölümleri, eğitimöğretim becerilerine ilişkin katıldıkları hizmet içi eğitim sayısı arasında bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmaya toplam 477 öğretmen katılmıştır.Araştırmada 312 DKAB, 130 İHL Meslek Dersi öğretmeni olmak üzere toplam 442 öğretmenden toplanan veriler kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  2

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İzci Öğrencilerin Çevreye Karşı Tutumları

Yazarlar: Sabahattin ÇİFTÇİ, Ümmühan CİHANGİR

Çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmek, çevre sorunlarının çözümü için en etkili yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada okullarda uygulanan izcilik faaliyetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün izciliğin doğal tabiata ve çevreye verdiği önem herkes tarafından bilinmektedir. Yapılan faaliyetlerin birçoğunun içeriğinde çevreyi ve doğayı koruma amaçlı doğrudan uygulamaya yönelik birçok beceri kazandırılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada izcilik faaliyetlerinin ilköğetim 1. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  3

Öğretmenlerin Sahip Oldukları Değerlerin ve Özgeci Davranışlarının Mesleki Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Halil EKŞİ

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sahip oldukları değerler ile özgeci davranışlarının mesleki benlik saygısı açısından incelenmesidir. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Schwartz (1992) tarafından geliştirilen Değerler Listesi ve Yavuzer, İşmen-Gazioğlu ve Yıldız (2006), tarafından geliştirilen Öğretmen Özgeciliği Ölçeği ve Arıcak (1999) tarafından geliştirilen mesleki benlik saygısı ölçei kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  4

Medya ve Şiddet: Mafya Dizileri Üzerine Karma Bir Araştırma

Yazarlar: Yavuz ERDOĞAN, Halil EKŞİ, Ayfer TEKTAŞ

Mafya dizileri, gerek içerdikleri aşırı şiddet görüntüleri, gerekse verdikleri açık ve örtülü mesajlarla yasa dışılığı ve sosyopatiyi özendirmekte, hatta meşrulaştırmaktadır. Bireylerin adalete karşı güven duyguları sarsılmaktadır. Mesajların tekrarlayan şekilde ve sürekli olarak kuvvetli biçimde verilmesi, gençlerin bu dizilerdeki karakterlere özenerek çevrelerine zarar verecek davranışlar geliştirmelerine neden olabilmektedir. Daha açık ifade edecek olursak; ergenler, mafya dizilerinden şideti öğrenmekte ve şiddete karşı duyarsızlaştırılmaktadırlar. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  5

Değer Eğitiminde Geçmişten Günümüze Bir Işık: "Aile Bilgisi Dersi" Model Önerisi

Yazar: Sevgi COŞKUN KESKİN

Bu araştırmada, ailevî ve bireysel değerlerin korunması için seçmeli bir ders olarak Aile Bilgisi ders modeli geliştirilmiştir. Bu ders, ilköğretim okullarında duyuşsal becerilerin ve duyarlılıkların kazanıldığı kritik yaşlarda, uygulamalı ve okul- aile işbirliğini sağlayacak bir şekilde değerlerin kazandırılmasına yöneliktir. Bu amaçla, nitel araştırma desenlerinden temellendirilmiş kuramın metodolojisi benimsenerek, ihtiyaç analizi yapmak için,1936 ve 1948 programında yer alan ve 1968 progrmıyla yürürlükten kaldırılan Aile Bilgisi dersi, 2005 tarihli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ders Programları incelenmiş; gazete haberleri, veli ve uzman görüşleriyle programın bileşenlerine karar verilmiştir. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  6

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Yazar: Adem KORUKÇU

Bu çalışma, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin İlahiyat müfredatındaki seçmeli dersleri seçmelerine etki eden nedenleri tespit edip, buradan hareketle bu kurumlarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başında, Ondokuz Mayıs, Dokuz Eylül, Ankara, Atatürk ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde seçmeli ders tercihinde bulunan 3. ve 4. sınıf öğrencisi 776 öğrenciden 423'ünün görüşü, hazırlanan bir aket vasıtasıyla tespit edilmiştir. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  7

İlköğretim Okullarında Etik İklimin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Ali KOCAYİĞİT, Mesut SAĞNAK

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ile bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin algılarına göre ilköğretim okullarının etik iklim düzeyini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, Keiser ve Schulte (2007) tarafından geliştiren etik iklim envanteri kullanılmıştır. Envanterin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Nevşehir il merezindeki 21 ilköğretim okulunda görev yapan 355 öğretmen ve bu okullarda öğrenim gören 818 öğrenci oluşturmuştur. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.