Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  4

Kadınların Dinî Gruplara Yönelme, Katılma ve Bağlanma Nedenleri

Yazarlar: Fatma BAYNAL, Erkan YAMAN

Bu araştırmanın amacı, kadınların dinî gruplara yönelme, katılma ve bağlanma nedenlerini tespit etmektir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma, İstanbul'da yaşayan farklı dinî gruplara mensup 50 bayan katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Her bir gruptan 10 katılımcı olmak üzere 5 farklı dinî grup seçilmiştir. Bu gruplar; Gülen Cemaati, Menzil Tarikatı, İsmailağa Tarikatı, Süleyman Efendi Cemaati, Rıfaî Tarikatı'dır. Araştırmamızda, dinî gruba yönelme nedeni bölümünde psikososyal, dinî ve manevî nedenler; katılma nedeni kısmında farklı dinî gruplara bakış, kişisel, dinî ve manevî nedenler; bağlanma nedeni bölümünde ise dinî grup liderinin önemi, dinî sohbetlerin etkisi ve dinî gruptan ayrılma kaygısı, katılımcıların görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, psikososyal, dinî ve manevî etkenler çerçevesinde yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Dinî grup, Cemaat, Tarikat, Bağlanma
Cilt 13, No 30, 141 - 179, Aralık 2015
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.