Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Erkan YAMAN

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Hendek, Sakarya.

İlgi Alanları: Sınıf yönetimi, mobbing, zorbalık vs.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Yaman, E. (2006). Eğitim Sistemindeki Sorunlardan Bir Boyut: Büyük Sınıflar ve Sınıf Yönetimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 261- 274. · Yaman, E. (2008). Üniversiteler ve etik: baskılar ya da psikolojik şiddet, İş Ahlâkı, 1, 81-98. · Yaman, E. (2009). The Validity and Reliability of the Mobbing Scale (MS), Educational Sciences: Theory & Practice, 9(2). 967-988. |Yaman, E. (2010). Kalabalık sınıfların etkileri: Öğrenciler ne düşünüyor? Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 403-414. | Yaman, E. (2012). A Scale of Mobbing Impacts, Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 547-578 | Yaman, E. ; Çetin, B.; Peker, A. (2011). Cyber victim and bullying scale: A study of validity and reliability. Computers & Education 57(4): 2261-2271. | Yaman, E.; Peker, A. (2012). Ergenlerin siber zorbalık ve siber mağduriyete ilişkin algıları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 819 -833.

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  4

Kadınların Dinî Gruplara Yönelme, Katılma ve Bağlanma Nedenleri

Yazarlar: Fatma BAYNAL, Erkan YAMAN

Bu araştırmanın amacı, kadınların dinî gruplara yönelme, katılma ve bağlanma nedenlerini tespit etmektir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma, İstanbul'da yaşayan farklı dinî gruplara mensup 50 bayan katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Her bir gruptan 10 katılımcı olmak üzere 5 farklı dinî grup seçilmiştir. Bu gruplar; Gülen Cemaati, Menzil Tarikatı, İsmailağa Tarikatı, Süleyman Efendi Cemaati, Rıfaî Tarikatı'dır. Araştırmmızda, dinî gruba yönelme nedeni bölümünde psikososyal, dinî ve manevî nedenler; katılma nedeni kısmında farklı dinî gruplara bakış, kişisel, dinî ve manevî nedenler; bağlanma nedeni bölümünde ise dinî grup liderinin önemi, dinî sohbetlerin etkisi ve dinî gruptan ayrılma kaygısı, katılımcıların görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  8

Dede Korkut Çizgi Filminde Yer Alan Değerler

Yazarlar: Erkan YAMAN, Fatma İ. BAYBURTLU, Betül TEKİR, Sümeyye KIRMAN

"Kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul babadan görmeyince sofra çekmez."

Bu araştırmanın amacı Dede Korkut Hikâyeleri çizgi filminin değerler açısından incelenmesidir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma tekniklerinin birlikte ele alındığı ?çoklu metotlar' kullanılmıştır. Dede Korkut çizgi filminde özellikle dostluk, doğruluk, saygı, ahlak kuralları, dinî değerleri geliştirici iletiler, yardımseverlik, özgüven, sabır, empati, toplumsal kurallar, liderlik ve sorumluluk değerlerinin önplanda tutulduğu bulgulanmıştır. devamını oku

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  7

Dua Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Erkan YAMAN, Yunus Emre TEMİZ

Bu araştırmanın amacı, bireyleri duaya iten güdüleri ve duanın bireyler üzerindeki etkilerini gösteren bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 176'sı erkek, 239'u bayan ve yaş ortalaması 30 olan toplam 415 yetişkinin (genç yetişkin) katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme çalışmasında açımlayıcı faktör analizi kullanılmış, madde ayırt edicilikleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda toplam varyansın % 54.22'sini açıklayan 23 maddeden oluşan bir ölçekelde edilmiştir. devamını oku

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  11

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Değerlerini Yordayan İki Önemli Değişken: Siber Zorbalık Eğilimleri ve Okul Kültürü Arasındaki İlişki

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Danyal KARAKÜLAH, Erkan YAMAN

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin siber zorbalık eğilimleri ve okul kültürü arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin siber zorbalık eğilimlerini belirlemek için Sakarya ilinde alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki okullardan seçilmiş 400 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Araştırma verileri, "Siber Mağdur ve Zorbalık Ölçeği" ve "Okul Kültürü Algısı Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde çoklu rgresyon analizi kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  9

Damgalama (Stigma) Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Erkan YAMAN, Halime GÜNGÖR

Bu çalışmanın amacı psikolojik damgalama eğilimini ölçen bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları 780 yönetici ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Geliştirme aşamasında açımlayıcı faktör analizine başvurulmuş, madde ayırt edicilikleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda toplam varyansın 43.63ünü açıklayan 22 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ölçeğin, ayrımcılık ve dışlama, etiketleme, psikolojik sağlık ve önyargı oarak adlandırılan dört alt boyuttan oluştuğunu göstermiştir. devamını oku

SAYI 17

CİLT  7

Haziran 2009

MAKALE  5

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Etik Davranışlara İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Yazarlar: Erkan YAMAN, Ezgi Çetinkaya Mermer, Sennur Mutlugil

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin etik davranışları hakkında görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada yapı bakımından yarı yapılandırılmış açık uçlu mülâkat formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden kategorisel analiz kullanılmıştır. İlköğretim okullarında eğitim gören on üç öğrenciyle mülâkat yapılmıştır.

Araştırmada öğrencilerin, öğretmene saygı göstermemesi, söz almadan konuşması, öğretmeni dinlememesi, öğretmenin iyi niyetini kötüye kullanması, yalan söylemesi, izinsiz birşeyi alması ve şiddet uygulaması bulgulanmıştır. devamını oku

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  5

Web Tabanlı Eğitimde Güç Mesafesi: Bilgi Üniversitesi Örneği

Yazarlar: Yavuz ERDOĞAN, Erkan YAMAN, Ömer Şentürk, Eda Kalyoncu

Bu araştırmanın amacı; web tabanlı eğitim ortamlarındaki güç mesafesini öğrenci görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan 'olgubilim (phenomenology) deseni' kullanılmıştır. Araştırmada yapı bakımından 'yarı yapılandırılmış açık uçlu mülâkat' formu; amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden 'kategorisel analiz' v 'frekans analizi' kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  7

Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanımında Etik İlkelere Uyma Düzeyleri

Yazarlar: Erkan YAMAN, Havva Yaman, Al Barış HORZUM

Bu araştırma, Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan Öğretim elemanlarının, internet kullanımında etik ilkelere uyma düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır Araştırma 130 öğretim elemanıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretim Elemanlarının internetteki Etik Kurallara Uyma Düzeyi anketinden elde edilen verilere ilişkin Mann Whitney Uiestî ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının yaklaşık yüzde 70'i erkeklerden oluşmkta ve yaklaşık yüzde 85'i 21-40 yaş aralığında bulunmaktadır Öğretim elemanlarının internet kullanımında etik ilkelere uyma düzeylerinde yaş, kıdem, unvan değişkenleri açısından anlamlı fark. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.