Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  4

Medya ve Şiddet: Mafya Dizileri Üzerine Karma Bir Araştırma

Yazarlar: Yavuz ERDOĞAN, Halil EKŞİ, Ayfer TEKTAŞ

Mafya dizileri, gerek içerdikleri aşırı şiddet görüntüleri, gerekse verdikleri açık ve örtülü mesajlarla yasa dışılığı ve sosyopatiyi özendirmekte, hatta meşrulaştırmaktadır. Bireylerin adalete karşı güven duyguları sarsılmaktadır. Mesajların tekrarlayan şekilde ve sürekli olarak kuvvetli biçimde verilmesi, gençlerin bu dizilerdeki karakterlere özenerek çevrelerine zarar verecek davranışlar geliştirmelerine neden olabilmektedir. Daha açık ifade edecek olursak; ergenler, mafya dizilerinden şiddeti öğrenmekte ve şiddete karşı duyarsızlaştırılmaktadırlar. Bu noktaları göz önünde bulunduran mevcut araştırmada, mafya dizilerinin toplumsal şiddet eğilimi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaç çerçevesinde bazı bağımsız değişkenler açısından mafya dizilerinin toplum tarafından nasıl algılandığı irdelenmiştir.

Araştırmada, katılımcıların mafya dizileri hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla nicel ve nitel araştırma tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında katılımcıların mafya dizileri hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi için Demografik Bilgiler Anketi ile Mafya Dizileri Tutum Ölçeğinden yararlanılmış; nitel kısmında ise katılımcıların konu hakkındaki düşüncelerini derinlemesine analiz edebilmek amacıyla olgubilim araştırma deseni kullanılmıştır. Buradaki amaç; araştırılan konuyu, ilgili bireylerin bakış açısından görebilmek ve bu bakış açılarını oluşturan sosyal yapıyı ve süreçleri ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde görev yapmakta olan öğretmenler, avukatlar ve emniyet mensupları oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak, yine aynı ilde öğrenim gören öğretmen adayları, hukukçu adayları ve lise öğrencileri örnekleme dahil edilmiştir.

Araştırmada kullanılan Demografik Bilgiler Anketinden elde edilen sonuçlar, frekans ve yüzdelik tablolar halinde düzenlenerek yorumlanmıştır. Anketten yer alan bağımsız değişkenlere göre katılımcıların mafya dizileri hakkındaki tutum puanları arasındaki farklılık Bağımsız Grup t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile karşılaştırılmıştır. Tek Yönlü Varyans Analizinde istatistiksel açıdan fark oluşması durumunda, farkın kaynağını belirlemek amacıyla tamamlayıcı hesaplardan Scheffe ve Dunnett C testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meya, Şiddet, Eğitim, Mafya Dizileri
Cilt 10, No 23, 83 - 116, Haziran 2012
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.