Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  6

Okul Öncesi Eğitimde Verilecek Öncelikli Değerlere İlişkin Veli Görüşleri

Yazarlar: Şenol YAKA, Demet YALÇIN, Esin DENİZLİ

Bu araştırmanın amacı, Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki okulöncesi velilerinin, okulöncesi eğitimde verilecek öncelikli değerlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için okulöncesi velilerinin değerlere bakış açıları 'sosyo-ekonomik durum, yaş, eğitim durumu, meslek, cinsiyet' açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Eskişehir ili Odunpazarı ilçesindeki ilköğretim ve bağımsız anaokullarında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Odunpazarı ilçesinde 113 okul ve 4604 öğrenci oluşturmaktadır. Okulların bulunduğu çevre (şehir merkezindeki okullar, merkeze yakın okullar ve kenar mahalle okulları) göz önünde bulundurularak 14 okul seçilmiştir. Örneklemi evrene göre (%5 hata payıyla) 620 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre kişisel değerlere öncelik verildiği, daha sonra akademik ve kültürel değerlerin seçildiği görülmüştür. Sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olduğu okullarda velilerin kişisel değerlere önem verdiği, düşük olan okullarda ise akademik değerlerin ön plana çıktığı görülmüştür. Buna paralel olarak eğitim seviyesi yüksek olan velilerin yine kişisel değerlere önem verdiği, kültürel değerleri çok önemsemediği, eğitim seviyesi düştükçe de kültürel ve akademik değerlerin ön plana çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Değerler, Veli görüşleri
Cilt 12, No 28, 169 - 192, Aralık 2014
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.