Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  1

Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği (OKEYÖ)

Yazarlar: M. Bahaddin Acat, Mecit Aslan

Bu çalışmanın amacı; okullarda yürütülen çalışmaların karakter eğitimi felsefesine göre değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan "Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği"nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının sonuçlarını ortaya koymaktır. Ölçek, Character Education Partnership (CEP) tarafından ortaya konulmuş olan karakter eğitimi ilkelerinden faydalanılarak geliştirilen "Karakter Eğitimi Süreci'nden" yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ölçeğin hazırlık aşamasının başında farklı uzmanların görüşleri alınarak 60 madde içerisinde anlaşılamayanlar düzeltilmiş ve uygun görülmeyen 8 tanesi silinerek madde sayısı 52'ye indirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması ise, 5 farklı ilköğretim okulundan rastlantısal olarak seçilen 168 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda bazı maddelerin elenmesi ile birlikte yüksek güvenirlik katsayısına sahip olan ölçeğin 33 madde ve beş faktörde toplandığı gözlenmiştir. Bu faktörler alan yazına dayalı olarak isimlendirilmiştir. Buna göre yapı geçerliliğine sahip, okulların karakter eğitimi yetkinliğini ölçmeyi amaçlayan araştırmacılara ve eğitimcilere yardımcı olacak 33 madde ve beş faktörden oluşan bir ölçeğe ulaşıldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Karakter Eğitimi, Karakter EğitimiSüreci Modeli, Okul Karakter Eğitimi Yeterliği Ölçeği
Cilt 9, No 21, 7 - 27, Haziran 2011
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.