Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  1

Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği (OKEYÖ)

Yazarlar: M. Bahaddin Acat, Mecit Aslan

Bu çalışmanın amacı; okullarda yürütülen çalışmaların karakter eğitimi felsefesine göre değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan "Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği"nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının sonuçlarını ortaya koymaktır. Ölçek, Character Education Partnership (CEP) tarafından ortaya konulmuş olan karakter eğitimi ilkelerinden faydalanılarak geliştirilen "Karakter Eğitimi Süreci'nden" yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ölçeğin hazırlık aşamasının başında farklı uzmanları görüşleri alınarak 60 madde içerisinde anlaşılamayanlar düzeltilmiş ve uygun görülmeyen 8 tanesi silinerek madde sayısı 52'ye indirilmiştir. devamını oku

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları ve Öğretmenlerine Göre Değerler Eğitimi

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, Hasan Meydan

Dünya'da eğitimin her boyutunda değerler ve eğitimine yapılan vurgu son yıllarda artmıştır. Bu artıştan din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri de payını almaktadır. 2005 ve 2006 yıllarında ilk ve ortaöğretimde yapılan program değişikliklerinde dersin tarihinde ilk defa olarak değerler ve eğitimine açıktan vurgu yapıldığı görülmektedir. Ortaöğretim programı her sınıf için değerler öğrenme alanına yer vermekte, her iki programın amaçları arasında, eğitimsel ve din bilimsel yaklaşımların açıklanıında değerlere temas edilmekte, öğrencilerin içselleştirmesi beklenen değerleri listelemekte ve değerler eğitiminde kullanılabilecek yöntemler önerilmektedir. devamını oku

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  3

İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Yaygın Din Eğitimine Bakışları

Yazar: Adem KORUKÇU

Bu çalışmada, yaygın din eğitimi alanına birer eğitimci olarak katılacak olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, yaygın din eğitimine bakışları ve alana dâir görüşleri incelenmiştir. Yapılan inceleme, Türkiye'de eğitim veren İlahiyat Fakülteleri içerisinden seçilen on fakültede öğrenim gören son sınıf öğrencilerine konuyla ilgili anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri büyük ölçüde (%66.4) bu alanda görev almayı istemelerine rğmen, alana dâir bazı tereddütlere sahip görünmektedir. devamını oku

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  4

İlköğretim DKAB Derslerinde Hikâye Kullanımının Önemi: Eğitim Psikolojisi Açısından Bir Yaklaşım

Yazar: M. Nur Pakdemirli

Bu araştırmada, ilköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) derslerinde hikâye kullanımının gerekliliği, öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme kuramları açısından temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu gereklilik özetle şöyle ifade edilebilir:

Soyut kavramları somut nesneler yardımıyla öğrenebilen 9-12 yaşlarındaki öğrenciler soyut dini kavramları hikâyeler yardımıyla anlamlandırabilirler. Hikâye kahramanlarına hayranlık duyulan bu yaşlarda ve inançların irdelendiği 13-15 yaşlarına hikâyeler aracılığıyla olumlu örnekler sunulması öğrencilerin dini ve ahlâki tutumlarını doğru şekillendirmelerini kolaylaştırır. devamını oku

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  5

Cami Cemaatine Göre Fransa'daki Türk Din Görevlilerinin İletişim Yeterlikleri

Yazar: İsmail Sağlam

İyi eğitim almış din görevlisi mesleğinde başarılı olmakta ve hizmet sunduğu kitleyi memnun etmektedir. Ancak sadece mesleki formasyona sahip olmakla bu sonuca ulaşmak her zaman mümkün olmaz. Din görevlisinin sahip olduğu mesleki formasyonuna işlerlik kazandırabilmesi, iletişim becerisiyle doğru orantılıdır. Yapılan dinî hizmetin ne anlam ifade ettiği, hizmeti alan cemaatteki yansımasıyla ölçülebilir. Bu açıdan çeşitli kategorilerdeki cemaatin din görevlilerini iletişim yeterliği açısından naıl değerlendirdiği önemlidir. devamını oku

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  6

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Tarzları ile Demokratik Değerlere İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki

Yazar: Kürşad Yılmaz

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzlarını, demokratik değerlere ilişkin görüşlerini ve bu iki görüş arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemi Kütahya il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 300 öğretmenden oluşmaktadır. Bulgulara göre ilköğretim okulu öğretmenleri daha çok, takdir edilen sınıf yönetimi tarzına sahiptir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi tarzları cinsiyetlerine göre değişmezken, otoriter sınıf yönetii tarzları branş; takdir edilen sınıf yönetimi tarzları eğitim durumu ve yaş; başıboş sınıf yönetimi tarzları branş, eğitim durumu ve kıdeme göre değişmektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.