Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  3

Paydaşlarına Göre İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının Değerlendirilmesi

Yazarlar: Kübra CEVHERLİ, Adnan TELLİ, Hasan Meydan, Recep KAYMAKCAN

Bu araştırma, yüksek din eğitimi veren İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programında görev alan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin programın fonksiyonlarına ve uygulama süreçlerinin kalitesine yönelik algılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma modelle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada İLİTAM öğrencilerinin görüşlerinin tespitinde anket tekniği, öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmesinde ise yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2012-2013 öğretim yılında yedi farklı İLİTAM programının dördüncü sınıfında öğrenim gören 496 öğrencidir. Araştırmanın nitel bölümü için çalışma grubumuz İLİTAM programlarında görevli yedi öğretim elemanından oluşmaktadır. Araştırma sonucunda İLİTAM öğrencilerinin büyük kısmının bu programda okumaktan tatmin olmadıkları, öğretim üyelerinin uzaktan eğitim yeterliliklerini yeterli bulmadıkları, program içeriğinden uygulamaya dönük din eğitimi gibi derslerin çıkarılmasını onaylamadıkları anlaşılmıştır. Araştırmanın belirlediği bir diğer sonuç ise bilişim becerileri ve teknik altyapı yetersizlikleri ile kalabalık kontenjanların eğitimin kalitesini olumsuz etkilediği yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Uzaktan Yüksek Din Eğitimi, İlahiyat Lisans Tamamlama Programı/İLİTAM
Cilt 11, No 26, 71 - 110, ARALIK 2013
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi