Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  1

Şarkılarla Değerler Eğitiminin Okul Öncesi Çocukların Farkındalık Düzeyine Etkisi

Yazarlar: Gülnihal GÜL, Seda MİNTAŞ, Doruk ENGÜR

Bu çalışmada, okul öncesi dönemde şarkılarla değerler eğitiminin çocukların farkındalık düzeyine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2018-2019 eğitim/öğretim yılında Bursa'da yer alan, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilmiş bir okul öncesi kurumdaki çocuklardan oluşan çalışma grubuyla ön test - son test statik gruplu deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma kapsamında önce değerler ve bu değerlere ilişkin şarkı dağarcığı belirlenmiştir. Değerlerin belirlenmesinde 3 alan uzmanına Okul Öncesi Eğitim Programında yer verilen değerleri içeren bir liste verilmiş ve uzmanlardan bu değerlerin öğretiminde kullanılabilecek şarkı önerileri istenmiştir. En çok önerilen dört değer ve bu değerlerin öğretilmesine uygun şarkılar çalışma kapsamına alınmıştır. Belirlenen değerlerle ilgili çocukların farkındalık düzeylerini tespit etmek amacıyla "Resimli Kartlar Testi" geliştirilmiş ve bu test ile deney ve kontrol gruplarının ön test puanları belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen dağarcık ile 8 hafta boyunca deney grubuyla çalışılmış ve uygulama sonrasında iki gruba tekrar aynı test uygulanarak son test puanları belirlenmiştir. Ön test ve son test arasındaki değişime ilişkin olarak Wilcoxon işaretli sıralama testi ve gruplar arasındaki farkların belirlenmesinde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda grupların arkadaşlık, güven ve yardımseverlik alt boyutları ile toplam puanlarındaki gelişmeleri arasında deney grubu lehine anlamlı fark (p<.05) olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Müzik eğitimi, Şarkı, Değer
Cilt 18, No 39, 9 - 31, Haziran 2020
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.