Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 43

Jenerik

43. SAYI JENERİK

Dergimizin 43. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  1

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi

Yazarlar: İlhan ERDEM, Niymet BAHŞİ

Türkçenin yabancı uyruklu öğrencilere öğretilme sürecinde ders kitaplarında yer alan metinler Türkçe öğretiminin temel aracı niteliğinde olup ulusal kültüre ait değerlerin öğrencilere aktarımında önemlidir. Dil öğrenme sürecinin içeriği kültür aktarımını da kapsamaktadır bu nedenle dil öğretim materyallerindeki değer aktarımının da buna göre planlanarak içeriklerinin düzenlenmesi gerekir. Bu araştırmanın amacı da yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylere yönelik hazırlanan ders kitaplarındayer alan metinlerin değerlere ne oranda yer verdiğini tespit etmektir. devamını oku

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  2

Sevgi Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Abdurrahman KILIÇ, Şeyma ŞAHİN, Burcu ÖKMEN

Bu araştırmanın amacı bireylerin sevgi algılarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Başlangıçta 42 maddeden oluşan taslak ölçeğe açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve altı faktör altında 26 maddeden oluşan bir ölçek oluşmuştur. Bu 26 maddenin toplam varyansın %63.958'ini açıkladığı görülmüştür. Altı faktörlü yapıda yer alan faktörler isimlerinin: 1) Sevgi ve İşlevi, 2) Sevgi ve Davranışlar, 3) Sevgi ve Değerler, 4) Sevgi ve Kaynağı, 5) Sevgi ve Kişisel Özellikler ile 6) Sevi ve Farklılıklar olarak isimlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. devamını oku

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  3

Bir Öteki Olarak İmam-Hatiplilerin Öteki Algısı ve Ötekine Yönelik Tutumları

Yazar: Zehra IŞIK

Bu çalışmada, İmam Hatiplilerin maruz kaldığı ötekileştirme biçimleri, öteki olarak görülmenin bireylerin duygu ve düşünce yapılarına ve hayatlarının sonraki kısmına etkileri ele alınmıştır. Ayrıca bir "öteki" olarak İmam Hatiplilerin ötekine bakışı ve birlikte yaşama kültürüne dair görüşleri de araştırılmıştır. Çalışmanın amacı; İmam Hatiplilerin eğitim ve iş hayatında maruz kaldıkları ötekileştirme biçimlerini nasıl değerlendirdiklerini tespit etmek ve "öteki"- ne yönelik tutumlarını ortayakoymaktır. devamını oku

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  4

Omurilik Felçlisi Engellileri Üzerine Dinî ve Manevi Danışmanlık Odaklı Nitel Bir Araştırma

Yazar: Faruk KANGER

Günümüzde engelli bireyler üzerinde sosyal, psikolojik, medikal ve benzeri alanlarda araştırmalar yapılmakta, onlara kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum eliyle birçok hizmet götürülmektedir. Bu alanlar içinde son yıllarda dinî ve manevi danışmanlık hizmeti ihtiyacı özellikle öne çıkmaktadır. Özel nitelikli gruplar üzerinde, ilgili disiplin ve hizmet alanlarında teorik planda ihtiyaç analizi olarak yapılacak nitel araştırmalar, omurilik felçlilerinin dinî ve manevi ihtiyaçlarını tespit etmee yarayacak ve pratik hizmet alanlarına katkılar sağlayacaktır. devamını oku

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  5

Kimlik Kavramına Ahlaki Bir Bakış: Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazarlar: Betül KÜRÜM, Halil EKŞİ

Bu çalışmanın amacı Blasi'nin ahlaki kimlik kuramı temel alınarak yetişkinlerin ahlaki kimlik düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 18-60 (xort=28,57; xss= 9,59) yaş aralığındaki yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Öncelikle ilgili literatür taraması yapılmış olup daha önce hazırlanan ölçekler incelenmiştir. Hedef kitleden konu ile ilgili alınan bilgiler ile içerik analizi yapılarak aday maddeler oluşturulmuştur. Hazırlanan 04 maddelik taslak form uzmanlara gönderilerek tekrar düzenlendikten sonra veri toplama işlemine geçilmiştir. devamını oku

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  6

Öğretmen Adaylarının Ahlaki Olgunluk Düzeyleri ile Değer Öğretimi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: Cemal AKÜZÜM, Mehtap SARAÇOĞLU

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının ahlaki olgunluk düzeyleri ile değer öğretimine ilişkin algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Betimsel bir araştırma olan bu çalışma, ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye'nin güneydoğusunda bir devlet üniversitesinin Pedagojik Formasyon Programında öğrenim gören 2200 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen çeşitli programlarda öğrnim gören 314 öğretmen adayı oluşturmaktadır. devamını oku

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  7

İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Rol Model Tercihlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Zeynep KAYA, Hüseyin ALGUR

Çeşitli gelişim süreçlerinden geçen birey, çevresiyle etkileşim kurarak hayatta kalmayı öğrenir. Fizyolojik gelişimin yanı sıra dilsel, psiko-sosyal, duygusal ve ahlaki gelişim üzerinde de içinde yaşanılan çevrenin etkisi büyüktür. Başta ebeveynler olmak üzere aile yakınları, arkadaşlar, öğretmenler, medya ünlüleri ve tarihsel şahsiyetler gibi birçok unsur, bireyi etkileyen bu sosyal çevreyi oluşturur. Bireyin sosyal çevreden etkilenme olgusunu imam hatip ortaokulu öğrencilerinin rol model tecihleri özelinde ele almayı amaçlayan bu çalışmada bazı değişkenlerin bu husustaki etkileri araştırmaya konu edilmiştir. devamını oku

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  8

Avrupa Din Eğitimi Politikası

Yazar: Abdurrahman HENDEK

Avrupa'daki devlet okullarındaki din eğitimi, ilgili uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ifade edilen ve ilgili davalara bakan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası mahkemelerin içtihatlarına uygun olmalıdır. Ayrıca, özellikle son yıllarda Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar okullarda din eğitimi ile ilgili tavsiyeler, yönergeler ve referans kitaplar yayınlamıştır. Tutarlı ve homojen bir Avrupa din eğitimi politikasının ortaa çıktığını iddia etmek için erken olmakla beraber, en azından bu yönde bir eğilimin olduğu söylenebilir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.