Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 10

CİLT  3

Temmuz 2005

MAKALE  1

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf içi Olumsuz Davranışlara Gösterdikleri Tepkilerin Karakter Eğitimi ve 2005 İlköğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Sefer ADA, Z. Nurdan BAYSAL, Serap KORUCU

Okullarda sınıf ortamı çeşitli faktörlerin etkisi altındadır. Temelde öğretmen-öğrenci etkileşimine dayalı olarak oluşan bu ortamda, istenmeyen davranışların da yaşanması kaçınılmazdır. Amaç, istenmeyen davranışların yerine olumlu değer ve tutumların kazandırılması ve öğrencilerin karakter eğitiminin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca yeni ilköğretim programının uygulanması öğrencilerin aktif olduğu sınıf ortamını gerektirmektedir. Bu açıdan öğretmenlerin sınışarındaki olumsuz davranışlara gösterdikleri tepkiler daha da önemli hâle gelmektedir.

Bu makalede öğretmenlerin olumsuz davranışlara gösterdikleri tepkiler; karakter eğitimi ve yeni ilköğretim programı çerçevesinde ele alınmıştır. İstanbul ilinde 20 ile 40 yaş arasında yer alan, %65'i bayan, % 35?i erkek 163 öğretmene araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket formu uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapmadan yararlanılmıştır. Sonuç olarak sınıf öğretmenlerinin sınıf içi olumsuz davranışlara gösterdikleri tepkilerin düzeyi ortaya konmuştur. Sınıf öğretmenlerinin öğrenci davranışlarının yönetimi, karakter eğitimi ve yeni ilköğretim programı konularında desteklenmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Yönetimi, Olumsuz Davranışllar, Öğretmen Tepkileri, Karakter Eğitimi, Yeni İlköğretim Programı
Cilt 3, No 10, 9 - 20, Temmuz 2005
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.