Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 10

CİLT  3

Temmuz 2005

MAKALE  1

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf içi Olumsuz Davranışlara Gösterdikleri Tepkilerin Karakter Eğitimi ve 2005 İlköğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Sefer ADA, Z. Nurdan BAYSAL, Serap KORUCU

Okullarda sınıf ortamı çeşitli faktörlerin etkisi altındadır. Temelde öğretmen-öğrenci etkileşimine dayalı olarak oluşan bu ortamda, istenmeyen davranışların da yaşanması kaçınılmazdır. Amaç, istenmeyen davranışların yerine olumlu değer ve tutumların kazandırılması ve öğrencilerin karakter eğitiminin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca yeni ilköğretim programının uygulanması öğrencilerin aktif olduğu sınıf ortamını gerektirmektedir. Bu açıdan öğretmenlerin sınışarındaki olumsuz davranışlara gösterdkleri tepkiler daha da önemli hâle gelmektedir. devamını oku

SAYI 10

CİLT  3

Temmuz 2005

MAKALE  2

İlköğretim ve Ortaöğretim Yöneticilerinin Öz-Değerlerinin Betimlenmesi: Tokat İli Örneği

Yazarlar: Mustafa BALOĞLU, Esra BALGALMIŞ

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan eğitim yöneticilerinin öz değerleri nelerdir ya da eğitim yöneticilerimiz daha çok hangi değerlerle tanınmak istiyorlar gibi sorular bu araştırmanın cevap aradığı temel sorulardır. Araştırmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretim okul yöneticilerinin öz değerlerini betimlemek ve bulunan değerlerin yaş, kademe, kıdem gibi faktörler açısından karşılaştırılması yoluyla değerlerle yönetim literatürüne katkıda bulunmaktır. Çalışmaya kolayda örnekleme yoluyla eçilen 75 yönetici gönüllü olarak katılmıştır. devamını oku

SAYI 10

CİLT  3

Temmuz 2005

MAKALE  3

Bütüncül Eğitimin Felsefi Kaynakları

Yazar: Ron MILLER

"Bütüncül eğitim" olarak bilinen eğitim yaklaşımı 1960 ve 1970'lerde Amerika'daki entelektüel ve kültürel rahatsızlıkla yükselişe geçti. Bütüncül eğitim temelde insan gelişiminin manevi boyutları ve insanî tecrübenin çeşitliliği ile ilişkilidir. Kısmen, hareket bireysel özgürlük arayışı, bireysellik ve insan potansiyelinin genişletimini temsil eder. Bununla birlikte, daha geniş anlamda ise bütüncül eğitim sistemler teorisi ve entegral felsefe, transpersonal psikoloji, kuantum mekaniğinden etklerini yansıtan bilimsel teori, ekolojik bilinçlilik, globalism ve feminizm dahil olmak üzere bir kaç sağlam temelli felsefi ve kültürel akımın karışımını ifade eder. devamını oku

SAYI 10

CİLT  3

Temmuz 2005

MAKALE  4

On Beşinci Yüzyıl fiairlerinden Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin Yusuf ve Zeliha Mesnevisinde İşlenenDeğerler

Yazar: Zehra ÖZTÜRK

Bu yazı, edebî eserlerin yazıldıkları dönemlerde topluma bazı değerler aşılamak amacını güttükleri ve bu sebeple onların değerler açısından da incelenmesi gerektiği savından hareketle hazırlanmıştır. Bu savı destekleyen edebî eserler içinde, Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf Suresi'nde "en güzel hikâye" olarak anlatılan Yusuf kıssasını işleyen mesneviler büyük bir yer tutmaktadır. Taşıdığı mesaj dolayısıyla Türk ve dünya edebiyatında önemli bir yer tutan bu kıssa, on beşinci yüzyılda yaşamış olan Akşmseddinzade Hamdullah Hamdi tarafından da Yusuf ve Zeliha adıyla mesnevi tarzında kaleme alınmıştır. devamını oku

SAYI 10

CİLT  3

Temmuz 2005

MAKALE  5

Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği

Yazar: Enver SARI

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının değer tercihlerini belirlemektir. Öğrencilerin değer tercihlerini belirlemede Değerler, Suç Anlayışı ve Ahlaki Hüküm Ölçeği (Güngör, 1998) kullanılmıştır. Ölçekte 7 değer alanıyla ilişkili 28 kötü davranış örneği yer almaktadır. Yalancı şahitlik, dedikodu, seçimde hile yapmak, vergi kaçırma, sanat eseri kaçakçılığı, birinin bilgisizliğiyle alay etmek ve ateist olmak bazı kötü davranış örnekleridir. Giresun Eğitim Fakültesinde 110 öğrenci (55 kı, 55 erkek) üzerinde gerçekleştirilen araştırmada öğrencilerin değer tercihleri önem sırasıyla siyasi, genel ahlak, dinî, ekonomik, estetik, sosyal ve bilimsel değerler olarak bulunmuştur. devamını oku

SAYI 10

CİLT  3

Temmuz 2005

MAKALE  6

Savater'e Göre Eğitim ve Özgürlük

Yazar: Zekeriyya ULUDAĞ

Bu çalışma insanoğlunun binlerce yıldan beri eğitim faaliyeti hakkında bir kez daha düşünme çabası içerisinde olacaktır. Çalışma boyunca bir tarafta insanın kendisiyle özdeşleşen ve davranışlarının değiştirilmesi anlamına gelen eğitim, diğer tarafta onun iradesini, isteklerini, arzularını, düşünce ve eylemlerini ifade eden özgürlüğü ele alınmıştır.

İnsanın varlığından asla ayrı düşünülemeyen ve birbiriyle çelişiyor gibi görünen bu iki kavrama çağdaş İspanyol eğitim felseficisi FernandoSavater'in iki eseri vasıtasıyla bakmaya çalıştık. devamını oku

SAYI 10

CİLT  3

Temmuz 2005

MAKALE  7

Teknoloji Destekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığına Etkisi

Yazar: Bilal YORULMAZ

Son yıllarda teknoloji hayatın her alanında kullanıldığı gibi eğitimde de kullanılmaya başlanmış ve verimli sonuçlar alınmıştır. Öğretim teknolojileri ile işlenen bir din kültürü ve ahlak bilgisi dersi hem kalıcılık hem de verimlilik bakımından geleneksel yöntemlerden çok daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu düşüncelerden hareketle İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Hatice-Mehmet Ekşioğlu İlköğretim Okulu yedinci sınıf öğrencileri ile bir çalışma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretim teknoojileri ve materyaller yardımıyla işlenilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin daha verimli ve kalıcı olduğu ortaya çıkmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.